Nawigacja

Ogłoszenia | RADA RODZICÓW | BIULETYNY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW | BIBLIOTECZKA DLA RODZICÓW | DOWOZY 2017/2018 | Zasady odbioru dziecka ze szkoły | INFORMACJE DLA RODZICÓW | Raporty z ewaluacji wewnętrznej | GRYPA- profilaktyka | Grypa /AH1N1 | Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży- wspólna sprawa | Projekt edukacyjny w gimnazjum | RODZICU- wyjeżdżasz za granicę? Pomyśl o szkole. | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna | Dopalacze | Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież. | Bezpieczny Internet | Czy nauczyciel może podać uczniowi leki? | Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015 | Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 | Podsumowanie pracy w roku szkolnym  2012/2013 | Podsumowanie pracy w I semestrze 2012/2013

DLA RODZICÓW

Ogłoszenia

Rok szkolny 2017/2018

22 czerwca 2018

Poradnik bezpiecznego wypoczynu- link

9 kwietnia 2018

 Przekazujemy informację dotyczącą możliwości korzystania przez dzieci rolników z rehabilitacji w Centrach prowadzonych przez KRUS. 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy tel. pod nr 56 46212 41 wew. 305 lub 308- Pismo_krus_turnusy_rehablitacyjne_2018.pdf

12 października 2017

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:

·       owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki

·       warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki

·       soki: owocowe, warzywne, mieszane

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.

Produkty mleczne objęte programem to:

·       mleko białe

·       jogurt naturalny

·       kefir naturalny

·       serek twarogowy

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.

Ponadto, przypominamy szkołom, że zgodnie z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół.

Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobowiązana jest m.in.
do każdorazowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę produktów. W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny zostać przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówić przyjęcia tych produktów i zgłosić taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR. Natomiast dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii produktów.

6 września  2017

UWAGA, niewielkie zmiany w godzinach przywozów na trasie D.Starogród-Bieńkówka-Borówno. Informacja - przycisk u góry strony. Uczniowie otrzymali w szkole informację.

30 sierpnia 2017

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów na rok 2017/2018

Składka roczna –43 zł

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Wpłata do 5 października 2017. UWAGA: wpłaty w całości dokonuje rodzic w sekretariacie szkolnym, ponieważ musi podpisać listę, która jest jednocześnie deklaracją o przystąpieniu do ubezpieczenia.

InterRisk , okres ubezpieczenia 1 IX 2017 - 31 VIII 2018

Suma ubezpieczenia 18 000 zł

Poniżej znajdują sie linki do szczegółowego zakresu ubezpieczenia oraz instrukcje zgłaszania szkody i druk zgłoszenia do pobrania:
2017_Graficzna_instrukcja_internetowego_zglaszania_szkody.pdf

2017_druk_zgloszenia_edu.pdf

2017_OWU_EDU_PLUS.pdf

2017_SP_Starogrod_-_tabela_swiadczen.pdf

2017_Sposoby_zglaszania_zdarzen.pdf

28 sierpnia 2017

Godziny przywozu na rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017

I dowóz na godz. 800

I trasa

Starogród D.  I  ------
Starogród D. II  700(koło mostku)
Starogród D.  III  703
Starogród D. IV  705
Bieńkówka   I  708
Bieńkówka  II  712(pętla)
Bieńkówka  III 715(koło krzyża)
Borówno  720
Różnowo  723
Starogród ośrodek 728
Szkoła  733

II trasa

Kiełp I  738                                                                               
Kiełp  II 740
Watorowo  745
Kałdus  749
Uść  753
 

Rok szkolny 2016/2017

Zebrania rodziców 26 stycznia 2017 r.

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe, które odbędą się dnia 26 stycznia 2017 roku. Poniżej przedstawiamy godziny zebrań w poszczególnych klasach: 

1. Oddział przedszkolny - indywidualnie
2. Klasa I godzina 14.15 - indywidualnie
3. Klasa II godzina 15.00 - indywidualnie
4. Klasa III godzina 15.00 - indywidualnie
5. Klasa IV godzina 16.00

6. Klasa V godzina 15.30
7. Klasa VI godzina 16.00
8. Klasa I gimnazjum godzina 16.00
9. Klasa II gimnazjum godzina 16.00
10. Klasa III gimnazjum godzina 15.30

 

 

Zebrania rodziców 23 listopada 2016 r.

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe, które odbędą się dnia 23 listopada 2016 roku. Poniżej przedstawiamy godziny zebrań w poszczególnych klasach: 

1. Oddział przedszkolny godzina 16.00
2. Klasa I godzina 15.00
3. Klasa II godzina 16.00
4. Klasa III godzina 16.00
5. Klasa IV godzina 16.00

6. Klasa V godzina 16.00
7. Klasa VI godzina 16.00
8. Klasa I gimnazjum godzina 16.00
9. Klasa II gimnazjum godzina 16.00
10. Klasa III gimnazjum godzina 16.00

 

Zebrania rodziców 15.09.2016 r. 

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe, które odbędą się dnia 15 września 2016 roku. Poniżej przedstawiamy godziny zebrań w poszczególnych klasach: 

1. Oddział przedszkolny godzina 15.30
2. Klasa I godzina 15.30
3. Klasa II godzina 15.30
4. Klasa III godzina 15.30
5. Klasa IV godzina 16.30
6. Klasa V godzina 16.00
7. Klasa VI godzina 16.00
8. Klasa I gimnazjum godzina 16.00
9. Klasa II gimnazjum godzina 15.30
10. Klasa III gimnazjum godzina 16.00

 

Harmonogram spotkań z rodzicami 2016/2017

Data spotkania

Rodzaj spotkania

15 września 2016 (czwartek)

 Plenarne i klasowe zebrania 

23  listopada  2016 (środa)

 Klasowe zebrania 

26 stycznia 2017 (czwartek)

 Klasowe zebrania  śródroczne

20  kwietnia 2017 (czwartek)

 Klasowe zebrania 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów na rok 2016/2017

Składka roczna –44 zł

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Wplata do 15 października 2016.

InterRisk , okres ubezpieczenia 1 IX 2016 - 31 VIII 2017

Suma ubezpieczenia 20 000 zł

Poniżej znajdują sie linki do szczegółowego zakresu ubezpieczenia oraz instrukcje zgłaszania szkody i druk zgłoszenia do pobrania:

tabela_swiadczen_-_zakres_ubezpieczenia_obowiazujacy_w_roku_szkolnym_2016_2017.pdf

postanowienia_dodatkowe_i_odmienne_od_OWU_EDU_Plus.pdf

tabela_wysokosci_swiadczen.pdf

sposoby_zglaszania_zdarzen.pdf

graficzna_instrukcja_internetowego_zglaszania_szkody.pdf

druk_zgloszenia_szkody.pdf

 

 

Informator o egzaminie gimnazjalnym 2016- kliknij

Informator o sprawdzianie szóstoklasisty 2016- kliknij

 

 

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – zanim pójdziemy do szkoły

List Minister Edukacji  Narodowej do rodziców 1IX 2015

 

Rok szkolny 2014/2015

Co zrobić w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego lub legitymacji?

Aby otrzymać duplikat  świadectwa szkolnego należy  pobrać w sekretariacie szkolnym  wniosek.

Pierwszą legitymację szkolną uczniowie otrzymują bezpłatnie. W przypadku zagubienia świadectwa należy złożyć do sekretariatu wniosek o wydanie duplikatu

Za wydanie duplikatu  pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 Dz.U.225/06 poz.1635).

- duplikat świadectwa - 26 zł

- duplikat legitymacji - 9 zł

Opłatę można wpłacić w szkole w sekretariacie lub na konto:

Zespół Szkół w Starogrodzie

30 1160 2202 0000 0001 5387 9803

Podstawa prawna:

Rozporządzenie  MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych( Dz.U.2014.893)

§ 26. 3. Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.

Opieka w dni wolne

Szanowni Rodzice,
21-23 kwietnia 2015 to dni wolne od zajęć dydaktycznych z powodu egzaminów gimnazjalnych. W tym dniu nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych na terenie naszej i innej szkoły.
Jeśli mają Państwo potrzebę, aby nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem w tych dniach proszę o zgłoszenie tego faktu do szkoły (jest to ważne ze względu na zorganizowanie harmonogramu).
Proszę o przekazanie tej informacji do wychowawczyni do 17 kwietnia  wraz z podaniem dni oraz godzin.

Dziennik elektroniczny

Szanowni Rodzice,
informuję, że umowa na korzystanie z dziennika wygasa 30 czerwca 2015 roku.
Następna umowa będzie zawarta w formie gwarantującej darmowy dostęp do wersji rozszerzonej dla wszystkich rodziców i uczniów.

Opieka w dni wolne


1 kwietnia 2015 jest dniem wolnym (Sprawdzian szóstoklasistów), a od 2 do 7 kwietnia jest przerwa świąteczna. Jeśli mają Państwo potrzebę, aby nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem w tych dniach proszę o zgłoszenie tego faktu do szkoły (jest to ważne ze względu na zorganizowanie harmonogramu oraz uruchomienie ogrzewania).
Proszę o przekazanie tej informacji do wychowawczyni do 30 marca wraz z podaniem dni oraz godzin.

Opieka w dni wolne

Szanowni Rodzice
W dniach 22-31 grudnia 2014 roku zaplanowana jest przerwa świąteczna, a dni 2 i 5 stycznia są, zgodnie z ustaleniami wszystkich organów szkoły, dniami wolnymi od zajęć. Jeśli mają Państwo potrzebę, aby nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem w tych dniach proszę o zgłoszenie tego faktu do szkoły (jest to ważne ze względu na zorganizowanie harmonogramu oraz uruchomienie ogrzewania).
Proszę o przekazanie tej informacji do wychowawczyni lub sekretariatu do 17 grudnia wraz z podaniem dni oraz godzin.

Wybór oferty ubezpieczeniowej NNW uczniów na rok szkolny 2014/2015

Ilość ankiet uzupełnionych przez rodziców- 95 ( w tym 1 ankieta- brak wyboru)

PZU- 79 głosów

InterRisk- 11 głosów

NAU S.A.- 2 głosy

InteRisk (oferta z dziennikiem)- 1 głos

AXA (oferta z dziennikiem)- 1 głos

Zgodnie z wyborem rodziców umowa na ubezpiecznie NNW uczniów na rok szkolny 2014/2015 zostanie podpisana z PZU.

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

OPIEKA NAD UCZNIAMI

Szanowni Rodzice, informuję, że po rozmowach rady  rodziców,  dyrektora i organu  prowadzącego szkołę (wójt) ustalono, co następuje.

Aby zapewnić opiekę uczniom postanowiono zorganizować zajęcia opiekuńcze w godzinach porannych 8.20-8.50 oraz popołudniowych.

W celu sprawnej organizacji proszę przekazać do sekretariatu (tel.56 676 08 00) lub za pomocą poczty elektronicznej (spstarogrod@wp.pl), w jakich godzinach popołudniowych dziecko będzie korzystało z opieki.  Jeśli dziecko będzie wymagało opieki dłużej niż na czas oczekiwania na odwóz po lekcjach, rodzic ma obowiązek zgłosić konieczność sprawowania opieki wraz z informacją o tym, w jaki sposób dziecko będzie ze szkoły odbierane.

Harmonogram zajęć opiekuńczych

Dzień tygodnia

Nauczyciel prowadzący

Nr lekcji

Godziny

Poniedziałek

Beata Papierowska

1 lekcja

8.20-8.50

Magdalena Kubisztal

6-8 lekcja

12.45-15.00

Wtorek

Małgorzata Kwela

1 lekcja

8.20-8.50

Magdalena Kubisztal

7-8  lekcja

13.30-15.00

Środa

Hanna Kułakowska

1 lekcja

8.20-8.50

Magdalena Kubisztal

7– 8 lekcja

13.30-15.00

Czwartek

Krawiec Dorota

1 lekcja

8.20-8.50

Magdalena Kubisztal

7-8  lekcja

13.30-15.45

 

Piątek

Mariola Woźniak

1 lekcja

8.20-8.50

Magdalena Kubisztal

7-8 lekcja

12.45-15.00

 

Nowy sprawdzian szóstoklasisty od roku 2015

Informacje o sprawdzianie znajdziesz tutaj enlightened

Konkursy przedmiotowe

Zarządzenie Kuratora Oświaty, regulamin, terminarz konkursów przedmiotowych zanjdują się tu- kliknij. Uczeń, który chce wziąć udział w konkursie powinien zgłosić się do nauczyciela przedmiotu.

Godziny Odwozów 2013/2014- kliknij

Wyprawka 2013- okólnik Wójta Gminy Chełmno- kliknij

"SZKLANKA MLEKA"

Mleko o smaku truskawkowym, czekoladowym lub waniliowym dla uczniów szkoły podstawowej kosztuje 0,24 zł, a dla gimnazjum 0,82 zł za kartonik. Mleko białe dla uczniów szkoły podstawowej bezpłatnie.

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

APEL RODZICÓW W SPRAWIE UTWORZENIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO (LUTY 2013)

Drodzy Rodzice
Zbieramy informacje w celu wystąpienia do Wójta Gminy Chełmno z wnioskiem o utworzenie przedszkola przy Zespole Szkół w Starogrodzie.
Jeśli Twoje dziecko w 2013 roku ma 3-4 lata, wpisz je na listę chętnych, którą potem przekażemy wraz z wnioskiem.
Wpisać na listę można się w sekretariacie szkolnym do 22 lutego 2013 roku.
Inicjatorami pomysłu są rodzice chętnych już dzieci. Przyłącz się do nas

2 listopada 2002

Dzień 2 listopada 2012  jest dniem wolnym od zajeć dydaktycznych. W tym dniu szkoła organizuje zajęcia wychowaczo- opiekuńcze (p.Małgorzata Kwela i p. Ilona Lewandowska). Proszę rodziców o zgłoszenie do sekretariatu informacji o udziału dziecka w wymienionych zajęciach. 

 

Konkursy przedmiotowe

W roku szkolnym 2012/2013 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się konkursy przedmiotowe. Nasze szkoły przeprowadzą konkursy z następujących przedmiotów:
1) dla uczniów szkół podstawowych z przedmiotów:
a) język polski;
b) matematyka;
c) przyroda;
2) dla uczniów gimnazjów z przedmiotów:
a) język polski;
b) język angielski;
c) historia;
d) matematyka;
e) fizyka;
f) chemia;
g) biologia;
h) geografia.

Cele konkursów:
1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich;
2) pobudzanie twórczego myślenia;
3) rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
4) promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół;
5) motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie mogą zgłosić się do nauczyciela przedmiotu, natomiast rodzice muszą podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
.

 

WYCIECZKA DO WARSZAWY DLA GMINAZJALISTÓW W RAMACH PROJEKTU "ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM"

Termin wycieczki 11-12 X 2011. Odjazd spod szkoły i zakończenie wycieczki również pod szkołą. Uczestników muszą odebrać rodzice. Na szkolnej gazetce informacyjnej znajduje się lista uczestników.  Głównym punktem programu  jest wizyta w Centrum Nauki Kopernik.   Uczestnicy nie płacą za przejazd (spod i do szkoły), wyżywienie, noclegi, wstęp do Centrum Nauki Kopernik, ubezpieczenie. Za dodatkowe punkty programu trzeba dopłacić.

Wyżywienie obejmuje: obiadokolację w pierwszym dniu, śniadanie i obiad w drugim dniu.

fNiedługo na zebraniu będą przekazane kolejne informacje.

"SZKLANKA MLEKA"

Mleko o smaku truskawkowym, czekoladowym lub waniliowym dla uczniów szkoły podstawowej kosztuje 0,24 zł, a dla gimnazjum 0,82 zł za kartonik.

Wpłata na październik musi być dokonana do godz. 9.00  w poniedziałek - 12 września. Uczniowie szkoły podstawowej i "zerówki" za październik płacą 3,12 zł, a gimnazjaliści 10,66 zł. Należy podać wybrany smak mleka.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

Etap gminny odbędzie się 29 marca o godz. 10.00 w Komendzie Strazy Pożarnej w Chełmnie. Do etapu zakwalifikowali się: Marysia Gronowska, Asia Raniszewska, Ewa Lewandowska, Kasia Iwańska, Rafał Trykowski.

SPRAWDZIAN KLASY VI I EGZAMINY GIMNAZJALNE

Odbędą się odpowiednio 5 kwietnia i 12-14 kwietnia. W naszej szkole są to dni wolne od zajęć.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) - § 5

Zapisy do I klasy szkoły podstawowej 
Termin zapisu do 20 kwietnia 2011
Sposób zapisu- należy zgłosić się do sekretariatu w celu pobrania odpowiednich dokumentów. Jeśli dziecko nie uczęszczało do oddziału pr


 

zedszkolnego w naszej szkole, rodzic proszony jest o przedstawienie aktu urodzenia dziecka.

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA
 30-31 marca będzie można zrobić sobie w szkole zdjęcie- portretowe, gupowe, legitymacyjne. Oferta wraz z cenami znajduje się w albumie fotograficznym na naszej stronie. Prosimy uczniów o zgłoszenie do wychowawcy klasy zamówienia na zdjęcia

Do Rodziców i Uczniów kl.III gimnazjum
Zapraszamy rodziców i uczniów na spotkanie z przestawicielami szkół ponadgimnazjalnych z naszej okolicy, którzy przedstawią swoją ofertę edukacyjną. Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2011 o godz.17.00w świetlicy szkolnej. Ma ono na celu ułatwić decyzję dotyczącą planowania dalszej ścieżki edukacyjnej

DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ
Rodzicu, uczniu- poczytaj;

http://www.dopalaczeinfo.pl/.

Wydrukuj sobie plan lekcji

PLIKI
W zakładce PLIKI znajdziesz różne szkolne dokumenty: spis podręczników,podania do szkoły, przedmiotowe systemy oceniania, wymagania edukacyjne z  przedmiotów, prawo szkolne, wyniki sprawdzianów i egzaminów końcowych.

 

 


 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
    Starogród, 86-200 Chełmno1
  • 056 676 08 00

Galeria zdjęć