Nawigacja

Ogłoszenia dyrektora Rekrutacja do szkoły podstawowej (statut) Rekrutacja do gimnazjum (statut) DRUKI PODAŃ

REKRUTACJA

Ogłoszenia dyrektora

Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja do szkoły podstawowej

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w Starogrodzie  przyjmuje się:
  1. z urzędu- dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie gimnazjum obejmującym miejscowości: Bieńkówka, Borówno, Kałdus, Osnowo, Różnowo, Starogród Dolny, Starogród ,
  2. dzieci urodzone dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016. Kontynuowanie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 na wniosek rodziców, który musi złożyć do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.,
  3. dzieci sześcioletnie- na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów),
  4.   dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły  w przypadku, gdy szkoła  dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego z godnie z kryteriami:
 • wielodzietność rodziny kandydata- 5 pkt;
 • niepełnosprawność kandydata- 5 pkt;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 5  pkt;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 5 pkt;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 5 pkt;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 5 pkt;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą- 5 pkt;
 • starsze rodzeństwo kandydata w Szkole lub oddziale przedszkolnym w Starogrodzie- 10 pkt;
 • zamieszkanie w najbliższej okolicy obwodu Szkoły- 10 pkt.
  1. dzieci spoza obwodu, które  spełniały obowiązek przedszkolny w oddziale przedszkolnym w Starogrodzie przyjmowanie są niezależnie od powyższych kryteriów.

 

 1. Terminy rekrutacji:
 1. Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej od 14 marca do 13 maja 2016 r. (postępowanie uzupełniające od 20 czerwca do 8 lipca 2016 r.)
 2. Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacji od 14 marca do 13 maja 2016 r. (od 20 czerwca do 8 lipca 2016 r. )
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji.od 16 maja do 3 czerwca 2016 r. (od 11 do 13 lipca 2016r.)
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 czerwca 2016 r.  (14 lipca 2016 r)
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 czerwca do 15 czerwca 2016 r.  (od 15 do 18 lipca 2016r. )
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 czerwca 2016 r.  (20 lipca 2016 r.)
 7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w  terminie określonym w art.20zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

§ 2

Rekrutacja do gimnazjum

 

 1. Przeprowadzenie rekrutacji  gimnazjum  odbędzie sie w następujacych terminach:
 1. składanie podań przez kandydatów do gimnazjum Od 11maja 2016 do 10 czerwca 2016 godz.15.00 (postępowanie uzupełniające od 22 lipca 2016 do 26 lipca 2016 godz.15.00),
 2. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu od 24 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016 godz.15.00,
 3. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 30 czerwca 2016 (do 2 sierpnia 2016),
 4. ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum do 18 lipca 2016 o godz.12.00 (do 18 sierpnia 2016)
 5. potwierdzenie woli podjęcia nauki w danym gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum do 20  lipca 2016 do godz.15.00 (do 22 sierpnia 2016)
 6. ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjum 22  lipca 2016 do godz. 15.00 (26 sierpnia 2016)

 

 1. Zasady rekrutacji kandydatów spoza obwodu szkoły:
  1. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, otrzymali  najwyższą liczbę punktów. Liczbę punktów oblicza się sumując:
  2. wielodzietność rodziny kandydata- 5 pkt,
  3. niepełnosprawność kandydata- 5 pkt,
  4. niepełnosprawność jednego,  obojga Rodziców,  rodzeństwa Rodziców kandydata - 5 pkt,
  5. niepełnosprawność kandydata- 5 pkt,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 5 pkt,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą- 5 pkt.
  8. liczbę punktów uzyskaną z pomnożenia średniej ze wszystkich ocen końcowych uzyskanych przez kandydata z przedmiotów wymienionych w świadectwie ukończenia Szkoły podstawowej (wraz z oceną z religii/etyki) przez 10;
  9. liczbę punktów uzyskaną za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
  10. liczbę punktów za inne osiągnięcia. Za każde osiągnięcie wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznawane jest 5 punktów;
  11. Kandydaci, którzy  spełniali obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Starogrodzie przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów.
  12. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od powyższych kryteriów. 
  13. Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu porównywani są z innymi kandydatami bez uwzględniania punktów uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu.

 

§ 3

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne  dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora zespołu szkół.
 2. w przypadku wolnych miejsc możliwe jest zgłoszenie kandydatów w terminie późniejszym w postępowaniu uzupełniającym do 26 sierpnia 2016.
 3. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni  opiekunowie.
 4.  Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja   postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza  do szkoły.
 5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane   w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu     administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 6. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

 

Starogród, 23 lutego 2016

Ewa Kaczmarek

 

 

 

List do rodziców dzieci sześcioletnich z oddziału przedszkolnego

Zespół Szkół  w Starogrodzie                                      Starogród, 22  lutego 2016 roku

Szanowni Rodzice

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przekazuję najważniejsze wprowadzone zmiany:

 • obowiązek szkolny od 7 roku życia,
 • prawo dziecka 6-letniego do edukacji szkolnej,
 • obowiązek przedszkolny dla dzieci 6-letnich,

 

Mając powyższe na uwadze, informuję, że dziecko urodzone w 2010 roku, które obecnie (w roku szkolnym 2015/2016) korzysta z wychowania przedszkolnego, od 1 września 2016 rokubędzie zobowiązane do jako 6-letnie odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Ponieważ jednak Państwa dziecko obecnie korzysta z wychowania przedszkolnego,
będzie miało również prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

 

Szanowni Rodzice, to Państwo decydujecie, czy powinno kontynuować edukację przedszkolną, czy rozpocząć edukację w klasie. Jeśli macie problem z podjęciem decyzji, proszę się zwrócić o opinię do wychowawczyni, która zna Wasze dziecko i jego możliwości.

 

W kwietniu b.r. odbędą się spotkania indywidualne Państwa z wychowawczynią,
na którym otrzymacie informację o gotowości szkolnej Waszego dziecka.

 

Szanowni Rodzice, podjęcieodpowiedniej decyzji jest ważne dladalszej edukacji Waszego dziecka. Każdy Rodzic powinien rozpatrywać ją indywidualnie. Być może Wasze dziecko potrzebuje kolejnego roku w oddziale przedszkolnym, a może jest gotowe do podjęcia edukacji szkolnej. Wiele sześciolatków świetnie radziło sobie w klasie I i nie potrzebowało dłuższego przygotowania przedszkolnego. Proszę jednak uwzględniać jego własne możliwości, a unikać porównywania z innymi dziećmi. Każde dziecko jest inne i wyjątkowe.

 

Życzę podjęcia właściwej decyzji. W przypadku wątpliwości i pytań służę pomocą.

 

Z poważaniem

Ewa Kaczmarek

Dyrektor Zespołu Szkół w Starogrodzie

 

Z poważaniem

Ewa Kaczmarek

Dyrektor Zespołu Szkół w Starogrodzie

 

List do rodziców dzieci z klasy I, które rozpoczęły edukację szkolną w wieku 6 lat.

Zespół Szkół  w Starogrodzie                                                             Starogród, 11 lutego 2016 roku

Szanowni Rodzice uczniów klasy I szkoły podstawowej

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przekazuję najważniejsze wprowadzone zmiany:

 • obowiązek szkolny od 7 roku życia,
 • prawo dziecka 6-letniego do edukacji szkolnej,
 • obowiązek przedszkolny dla dzieci 6-letnich,
 • możliwość ponownego zapisania dziecka do klasy I (dzieci urodzone w roku 2009, które już są w szkole),
 • możliwość ponownego zapisania dziecka do klasy II (dzieci urodzone w pierwszym  półroczu w roku 2008).

Przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017:

 • dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, mogą na wniosek rodziców - kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.,
 • dziecko, którego rodzice złożyli wniosek o którym mowa wyżej może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, jeśli rodzice widzą taką potrzebę.

 

Dzieci te nie podlegają klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu oraz nie otrzymują świadectwa szkolnego promocyjnego.

Szanowni Rodzice, to Państwo decydujecie, czy Wasze dziecko, które rozpoczęło naukę w szkole w wieku 6 lat powinno w kolejnym roku kontynuować naukę ponownie w klasie I . Jeśli macie problem z podjęciem decyzji, proszę się zwrócić o opinię do wychowawczyni, która zna Wasze dziecko i jego możliwości.Warto również zaznajomić się z wymaganiami programowymi ucznia klasy II. Istnieje możliwość zapoznania się z podręcznikami klasy II oraz programem nauczania na stronie internetowej http://naszelementarz.men.gov.pl/programy-nauczania/ . Na drugiej stronie listu znajdują się przykładowe informacje pomocne przy ustaleniu, czy dziecko poradzi sobie w klasie II. Jednak sam fakt rozpoczęcia nauki w szkole w wieku 6 lat nie oznacza, że nie poradzi sobie w klasie II. Sporo dzieci nie miało problemów z dalszą edukacją.

Jeśli  uznają państwo, że Wasze dziecko nie poradzi sobie w klasie II lub po prostu potrzebuje dodatkowego roku w klasie I, żeby  później było mu łatwiej,  to do 31 marca należy złożyć do dyrektora szkoły wniosek, który może być takiej treści:  „Wnosimy  o umożliwienie mojemu dziecku /imię i nazwisko/ kontynuowanie nauki w klasie I w roku szkolnym 2016/2017”.  Wniosek powinni podpisać oboje rodzice (art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:§1.Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.), chyba że sytuacja rodzinna jest inna.

Proszę również pamiętać, że nawet jeśli rodzic nie złoży w/w wniosku, to dziecko podlega przepisom dotyczącym promowania i klasyfikowania i zgodnie z nimi „w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III Szkoły Podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii Rodziców (Prawnych Opiekunów) ucznia”.

Szanowni Rodzice, podjęcieodpowiedniej decyzji jest ważne dladalszej edukacji Waszego dziecka. Każdy Rodzic powinien rozpatrywać tę decyzję indywidualnie, być może Wasze dziecko potrzebuje dodatkowego roku w klasie I, a może nie ma takiej potrzeby. Proszę uwzględniać jego własne możliwości, a unikać porównywania z innymi dziećmi. Każde dziecko jest inne i wyjątkowe.

Życzę podjęcia właściwej decyzji. W przypadku wątpliwości i pytań służę pomocą. Z poważaniem

Ewa Kaczmarek

Dyrektor Zespołu Szkół w Starogrodzie

KLASA I

Uczeń może mieć trudności w nauce w klasie II w następujących warunkach:

edukacja polonistyczna

 • nie potrafi w sposób jasny i czytelny komunikować się z otoczeniem (nie słucha wypowiedzi innych, nie dzieli się swoimi spostrzeżeniami, nie sygnalizuje swoich potrzeb społecznych)
 • nie uczestniczy w rozmowach tematycznych(związanych z życiem rodzinnym, szkolnym, przeczytaną lekturą, obejrzanym spektaklem, filmem itp.)
 • wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej)
 • nie zna wszystkich liter alfabetu
 • głoskuje nie składając w sylaby
 • czyta pamięciowo tylko przygotowane krótkie teksty
 • nie opanował umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
 • popełnia błędy w pisaniu z pamięci
 • pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze
 • przepisuje z błędami
 • pismo zawiera liczne błędy (fonetyczne, mylenie liter podobnych graficznie itp.) uniemożliwiające zrozumienie treści

 

edukacja matematyczna

 • nie potrafi ustalić równoliczności zbiorów (przy porównywaniu ich)
 • nie układa poszczególnych elementów w porządku rosnącym lub malejącym
 • nie potrafi utworzyć zbiorów wg. podanego kryterium
 • nie umie określić kierunków położenia obiektów (prawo – lewo, niżej – wyżej, nad – pod itp.)
 • nie ma orientacji przestrzennej (np. lewy górny róg kartki)
 •  nie doprowadza pracy do końca
 • nie utożsamia liczb z cyframi
 • ma problemy z przeliczaniem zbiorów
 • popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20
 • nie potrafi liczyć na konkretach
 • nie opanował dodawania i odejmowania w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiętnego
 • nie umie zapisać poprawnie działania matematycznego do konkretnej sytuacji (obrazek, zadanie z treścią, zabawy matematyczne)
 • nie wykorzystuje wiadomości matematycznych w praktyce (mierzenie, ważenie, liczenie pieniędzy, wiadomości kalendarzowe)
 • nie rozpoznaje i nie nazywa figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
  Starogród, 86-200 Chełmno1
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć