Nawigacja

Ogłoszenia dla uczniów JAK SIĘ UCZYĆ? Doradztwo zawodowe Ciekawe linki Powtórka z gimnazjum Humor szkolny :) Zagadki Anegdoty o sławnych :) HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH :) Szkolny słownik :) Uwagi o uczniach :)

DLA UCZNIÓW

Ogłoszenia dla uczniów

Regulamin gminnego konkursu

Promującego postawę proekologiczną

„RATUJMY ŚWIAT SEGREGUJĄC ODPADY”

 

Organizator konkursu.

a) organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Chełmno przy dofinansowaniu środków na nagrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

b) adres organizatora: Urząd Gminy Chełmno, ul Dworcowa 1, 86-200 Chełmno,

c) koordynator konkursu: Przemysław Winter, pracownik Urzędu Gminy Chełmno, e-mail: przemyslaw.winter@gmina-chelmno.pl lub tel. 56 686 15 40.

 

Cel konkursu.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci na temat ochrony środowiska. Pogłębienie wiedzy na temat wagi jaką stanowi ochrona środowiska w obecnych czasach. Nakierunkowanie dzieci oraz ich rodziców na właściwy tor postępowania z odpadami, co przyczynić się może do zaprzestania istnienia dzikich wysypisk oraz nagminnego wyrzucania odpadów w miejscach publicznych.

            Konkurs ma promować właściwe postawy wobec środowiska wśród dzieci i młodzieży, a także uświadomić dlaczego warto dbać o przyrodę.

            Uczestnictwo w konkursie rozwija wyobraźnię uczestników, pozwala zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad właściwego postępowania z odpadami. Zwiększenie świadomości dzieci na temat ochrony środowiska może zaprocentować w przyszłości.

 

Postanowienia konkursowe.

1. Zakres tematyczny konkursu:

a) segregowanie odpadów,

b) zwiększenie świadomości społecznej w temacie segregacji odpadów,

c) ochrona środowiska,

d) właściwe postępowanie z odpadami.

 

 

2. Organizator konkursu.

- Urząd Gminy Chełmno.

 

3. Uczestnicy konkursu.

a) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych gminy Chełmno.

b) każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową,

c) prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu,

d) uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne,

e) uczestnicy konkursu startują w 3 grupach wiekowych:

            - klasy I-III szkoły podstawowej,

            - klasy IV-VI Szkoły podstawowej,

            - klasy I-III Gimnazjum.

 

 

4. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

a) w etapie szkolnym wyłonione zostanie 5 najlepszych prac dla każdej kategorii wiekowej wybranych przez komisję wewnątrzszkolną, powołaną przez dyrektorów szkół (zgodnie z własnym regulaminem):

-  prace należy składać do 10.04.2017r.

b) w etapie finałowym prace oceniane będą przez Komisję złożoną z radnych, ekspertów zewnętrznych oraz pracowników Urzędu Gminy Chełmno,

- szkoły winny złożyć prace laureatów eliminacji wewnątrzszkolnych 14.04.2017 r.

c) o udziale prac w poszczególnych etapach konkursu decyduje ich termin nadesłania do dnia określonego w punkcie 4a i 4b. (data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu Gminy Chełmno).

 

 

 

 

5. Komisje konkursowe.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

- ocena prac pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania,

- ustalenie wyników eliminacji i wyłonienie pięciu najlepszych prac w poszczególnych grupach, które zostaną przesłane komisji konkursowej wyższego szczebla,

-sporządzenie protokołu z wynikami według kolejności miejsc w grupach,

- poinformowanie opiekunów lub nauczycieli o wynikach eliminacji.

W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które przeszły eliminacje określone                                 w regulaminie.

 

6. Technika i format wykonania prac.

a) dopuszczalna technika wykonania prac w kategorii szkół podstawowych w grupach I-III oraz IV-VI:

- rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, i techniki mieszane,

- nie będą uwzględniane prace na szkle, rzeźby, prace z wykorzystaniem produktów spożywczych oraz plasteliny,

- dopuszczalny format prac konkursowych w rozmiarach nie większych niż A3,

- szkoły obowiązane są składać prace wyłonione w eliminacjach na adres organizatora.

b) dopuszczalna technika wykonania prac w kategorii gimnazjalnej I-III:

- plakat fotograficzny, zawierający minimum 4, a nie więcej niż 6 zdjęć (plakat fotograficzny ma prezentować formę kolażu zdjęć powiązanych ze sobą oraz tematem konkursu),

- jest to wyłączna forma konkursu w tej grupie wiekowej,

- szkoły obowiązane są przesłać wyłonione przez komisje prace w formie cyfrowej na adres organizatora: urząd@gmina-chelmno.pl w postaci wiadomości e-mail z załącznikami oraz protokołem. W tytule wiadomości wpisując Nazwa szkoły, nazwa konkursu, kategoria wiekowa, natomiast w treści wiadomości wszelkie informacje o autorach prac: imię i nazwisko, klasę oraz nazwę pracy. Prace zostaną wydrukowane przez pracowników Urzędu Gminy Chełmno.

 

Nagrody

W każdej kategorii wiekowej przewidywane są następujące miejsca promowane nagrodami:

- I miejsce,

- II miejsce,

- III miejsce,

- dwie nagrody przewidziane dla osób wyróżnionych,

 

 

Ustalenia końcowe.

a) koszty związane z organizacją konkursu na pierwszym etapie konkursu ponoszą szkoły, które przystąpiły do konkursu.

b) organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac. Ponadto prace wykorzystane mogą zostać w celach promujących właściwą postawę proekologiczną na stronie internetowej organizatorów – www.gmina-chlmno.pl.

c) rodzic lub opiekun prawny w tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej składa podpis wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

d) tabelkę należy nalepić na odwrocie pracy w przypadku konkursu dla grup wiekowych I-III oraz IV-VI szkół podstawowych. W przypadku uczestników konkursu w grupie wiekowej gimnazjum I-III, tabelkę należy przesłać na adres organizatora konkursu.

 

 

- wszystkie rubryki należy wypełnić w sposób czytelny.

- wypełniona tabelka z danymi winna być przyklejona na odwrocie pracy w przypadku prac plastycznych, natomiast w przypadku konkursu fotograficznego, przesłana na adres organizatora.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
    Starogród, 86-200 Chełmno1
  • 056 676 08 00

Galeria zdjęć