Nawigacja

Ogłoszenia | RADA RODZICÓW | BIULETYNY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW | BIBLIOTECZKA DLA RODZICÓW | DOWOZY 2017/2018 | Zasady odbioru dziecka ze szkoły | INFORMACJE DLA RODZICÓW | Raporty z ewaluacji wewnętrznej | GRYPA- profilaktyka | Grypa /AH1N1 | Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży- wspólna sprawa | Projekt edukacyjny w gimnazjum | RODZICU- wyjeżdżasz za granicę? Pomyśl o szkole. | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna | Dopalacze | Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież. | Bezpieczny Internet | Czy nauczyciel może podać uczniowi leki? | Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015 | Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 | Podsumowanie pracy w roku szkolnym  2012/2013 | Podsumowanie pracy w I semestrze 2012/2013

DLA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zasady przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych- kliknij

Ogłoszenie KO w Bydgoszczy

II edycja konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=4&item=100&page=3184

Owoce w szkole

Informuję, że nasza szkoła ponownie przystąpiła do programu \"Owoce w szkole\". Program ma zachęcić uczniów klas I-III szkoły podstawowej do spożywania większych ilości owoców i warzyw.
Program zaczyna się 15 października.

Mleko w szkole

Informuję, że przystąpiliśmy ponownie do programu "Mleko w szkole". Celem programu jest m.in. promowanie zasad zdrowego odżywiania.

Zasady uczestnictwa:

szkoła podstawowa: 24 gr dopłaty do mleka smakowego, mleko białe bezpłatnie.

gimnazjum: 82 gr dopłaty do mleka smakowego, 56 gr dopłaty do mleka białego .

Wychowawcy na bieżąco informują uczniów o wysokości dopłaty na dany miesiąc.
Wpłaty zbierane są około dnia piętnastego miesiąca.

Dziennik elektroniczny

Informujemy, że szkole od roku szkolnego 2012/2013 będzie funkcjował dziennik elektroniczny.

To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp do informacji 
o swoim dziecku z dowolnego komputera połączonego do Internetu.

Do wersji podstawowej (ogłoszenia, wiadomości, plan lekcji) mają dostęp wszyscy uczniowie i rodzice. Wersja roszerzona jest płatna. Dostęp do wersji rozszerzonej nie jest obowiązkowy. Rodzice będa mieli dostęp do informacji na temat postępów dziecka na takich samych zasadach, jak to się odbywało do tej pory.

Kampania informacyjna dla rodziców
w trosce o dobry start sześciolatków szkole

Dnia 28 marca w MEN odbyło się spotkanie minister edukacji narodowej, Krystyny Szumilas, z dziennikarzami. Tematem spotkania była akcja informacyjna poświęcona sześciolatkom. Minister chce, aby wszyscy, którzy mają wpływ na system edukacji, działali wspólnie i pomagali rodzicom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki w szkołach ich sześcioletnich dzieci.
Minister Krystyna Szumilas podkreśliła, że rozpoczęcie edukacji jest momentem szczególnym dla dziecka, bo decyduje o jego szansach edukacyjnych, o jego dalszym rozwoju i całej jego przyszłości. Dlatego kampania informacyjna w szczególności skierowana jest do rodziców.
Dla wszystkich rodziców dzieci pięcioletnich przygotowane zostały ulotki informacyjne o tym, jaka jest różnica między edukacją szkolną i przedszkolną, jakie umiejętności dziecko rozwija w edukacji przedszkolnej, a jakie w edukacji szkolnej, jak obserwować rozwój dziecka.

Uruchomiona została specjalna strona internetowa www.6latek.ore.edu.pl oraz zakładka na stronie internetowej MEN: www.men.gov.pl/6latek, gdzie rodzice mogą znaleźć szereg istotnych informacji.

Minister edukacji narodowej zwrócił się do członków rad rodziców we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych, aby aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorami szkół i przedszkoli, a także zachęcali rodziców do wypełnienia ankiety umieszczonej na stronie MEN. „Zależy nam na współpracy z rodzicami, chcemy, aby wspólnie dzielili się oni doświadczeniami i informacjami o tym, jak szkoła przygotowuje się na przyjęcie najmłodszych uczniów. Chcemy poznać opinie i uwagi związane z przejściem dziecka z przedszkola do szkoły” - powiedziała minister Krystyna Szumilas.

Minister Krystyna Szumilas skierowała także listy do wszystkich dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce z prośbą o wsparcie rodziców i przekazywanie im jak najwięcej informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki w szkole przez ich sześcioletnie dziecko.

Ponadto minister edukacji narodowej wysłała także listy do dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z prośbą o zaangażowanie się i wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w ich rozmowach z rodzicami dzieci sześcioletnich, a także o organizowanie spotkań, na których nauczyciele przedszkoli i szkół będą wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytanie jak mogą współpracować, aby przejście dziecka z przedszkola do szkoły było dla niego dobrym doświadczeniem.

Doceniając ważną dla rozwoju edukacji rolę jednostek samorządu terytorialnego minister Krystyna Szumilas wystosowała także listy do samorządowców - wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, oraz radnych wszystkich szczebli - z prośbą, by zaangażowali się w działania na rzecz informowania rodziców o przygotowaniu szkół dla sześciolatków

5-latki w „zerówce”

Dziecko urodzone w 2007 r. jest obowiązane odbyć w roku szk. 2012/2013 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3a UoSO).Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat (art. 14 ust. 3a UoSO).

Zapamiętaj
Dziecko urodzone w 2007 r. ukończy 5 lat w roku 2012, więc od 1 września 2012 r. powinno uczęszczać do oddziału realizującego roczne przygotowanie przedszkolne.

Czy sześciolatek może wracać do domu pod opieką starszego rodzeństwa?

Rodzice powierzyli starszej córce odbiór swojego młodszego brata z zerówki. Czy jako wychowawczyni mogę powierzyć opiekę nad sześciolatkiem, w czasie powrotu do domu jedenastoletniej siostrze, jeżeli rodzeństwo razem dojeżdża autobusem do szkoły?

Nie decyduje  wychowawca ani dyrektor

O takiej opiece nie może zadecydować dyrektor szkoły lub nauczyciel. Zgodę na powrót najmłodszych uczniów do domu - po zakończonych zajęciach pod opieką starszego rodzeństwa - powinno potwierdzić oświadczenie rodziców wyrażające taką wolę i wskazujące na całkowitą odpowiedzialność rodziców za bezpieczeństwo dzieci w tym czasie.

Konieczne oświadczenie rodziców o przejęciu odpowiedzialności za dziecko

Możliwość wystąpienia różnych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dziecka pozostawionego bez opieki dorosłych po wyjściu ze szkoły powoduje, że w statucie określa się także warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo po zakończonych zajęciach, np.

 • przyprowadzania i odbierania ze szkoły najmłodszych uczniów przez rodziców lub osoby przez nie upoważnione,

 • składanie oświadczeń przez rodziców uczniów samodzielnie powracających ze szkoły po zakończonych zajęciach.

Jeśli rodzice chcą, by ich najmłodsze dzieci wracały do domu po zakończonych zajęciach pod opieką starszego rodzeństwa, to powinni w tej sprawie wystąpić do dyrektora szkoły i w oświadczeniu jednoznacznie zobowiązać się do ponoszenia odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo poza szkołą.

Uwaga!

Przepisy o ruch drogowym zabraniają korzystania z drogi dziecku w wieku do 7 lat. Może ono korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 4; art. 17 ust. 3; art. 39 ust. 1 pkt 3, pkt 5a.

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 6, art. 7 ust. 1, ust. 2.

 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 nr 108, poz. 908 ze zm.) - art. 43.

 • Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 nr 9, poz. 59 ze zm.) - art. 92, art. 95 § 3, art. 96 § 1.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.) - załącznik nr 2.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2, § 7 ust. 4.

 

Sejm przesunął obowiązek szkolny dla sześciolatków

Na posiedzeniu sejmu 27 stycznia posłowie uchwalili nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesuwa z 2012 r. na 2014 r. wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Podczas posiedzenia nie głosowano nad poprawkami PiS i PSL do projektu ustawy. Propozycji PiS nie poparli posłowie sejmowych komisji, natomiast PSL wycofało swoją poprawkę. Propozycja zmian przedstawiona przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczyła całkowitej i bezterminowej likwidacji obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Natomiast PSL zaproponowało, by rodzice sześciolatka także po 2014 r. mieli możliwość nieposyłania swojego dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Wprowadzeniu tych zmian sprzeciwił się rząd i biuro legislacyjne. Ich przedstawiciele argumentowali, że propozycje PiS i PSL mają wadę prawną, polegającą na tym, że zmieniają nie tylko projekt nowelizacji, ale także przepisy ustawy o systemie oświaty, które już obowiązują.

Projekt nowelizacji - zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Ewy Kopacz - był rozpatrywany w trybie pilnym. Przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej, oznacza, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice. Dzieci urodzone w 2008 r. będą pierwszym rocznikiem, który będzie musiał pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej w wieku 6 lat.

 

DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ
Rodzicu, uczniu- poczytaj;

http://www.dopalaczeinfo.pl/.

 

PLIKI
W zakładce PLIKI znajdziesz różne szkolne dokumenty: spis podręczników,podania do szkoły, przedmiotowe systemy oceniania, wymagania edukacyjne z przedmiotów, prawo szkolne, wyniki sprawdzianów i egzaminów końcowych.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
  Starogród, 86-200 Chełmno1
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć