Nawigacja

Ogłoszenia | RADA RODZICÓW | BIULETYNY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW | BIBLIOTECZKA DLA RODZICÓW | DOWOZY 2017/2018 | Zasady odbioru dziecka ze szkoły | INFORMACJE DLA RODZICÓW | Raporty z ewaluacji wewnętrznej | GRYPA- profilaktyka | Grypa /AH1N1 | Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży- wspólna sprawa | Projekt edukacyjny w gimnazjum | RODZICU- wyjeżdżasz za granicę? Pomyśl o szkole. | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna | Dopalacze | Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież. | Bezpieczny Internet | Czy nauczyciel może podać uczniowi leki? | Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015 | Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 | Podsumowanie pracy w roku szkolnym  2012/2013 | Podsumowanie pracy w I semestrze 2012/2013

DLA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców 

17 stycznia 20187

Zebranie Rady Rodziców odbyło się w sprawie organizacji zabawy karnawałowej, ktorej zysk zostanie przekazany na potrzeby uczniów. Ustalono zadania, osoby odpowiedzialne, terminy spotkań.

4  października 2017

 1. Otwarcie zebrania
 2. Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców.
 3. Sprawozdanie finansowe.
  Wpłaty rodziców- 3321,00 zł
  Zysk z kiermaszu wielkanocnego- 644,85 zł
  Rozchody- 4266,87 zł
  (paczki świąteczne, nagrody na konkursy, organizacja imprez- Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, bukiety okolicznościowe, dyplomy i nagrody na zakończenie raoku szkolnego)
  Stan konta w dniu posiedzenia wynosi 3734,56 zł.
 4. Wybory do Rady Rodziców
  Wyniki wyborów:

  przewodnicząca- Agnieszka Baumgart
  z-ca przewodniczącej- Anna Wolska
  skarbnik- Katarzyna Gugała- Buchholz
  sekretarz- Katarzyna Tomaszewska
  komisja rewizyjna- Anna Baranowska, Anna Stolarska
 5. Preliminarz wydatków na rok szkolny 2017/2018. Ustalenie stawki wpłaty rodziców na fundusz rady rodziców oraz zasad wpłat od rodzin wielodzietnych.
  Ustalono stawki składek na fundusz Rady Rodziców:
  45 zł- za jedno dziecko w szkole
  25- za drugie dziecko w szkole (70 zł za dwoje dzieci w szkole)
  15 zł- za trzecie dziecko w szkole (85 zł za troje i więcej dzieci w szkole)
  Powyżej trzeciego dziecka w szkole.
  Ustalono premilinarz wydatków na rok szkolny 2017/2018
 6. Plan działań Rady Rodziców
  Oprócz corocznych dzialań dyskutowano o organizacji zabawy dla dorosłych w celu pozyskania środków na fundusz rady (wstępny termin 3 II 2018, świetlica w Kiełpiu) oraz zorganizowania kiermaszu wielkanocnego poza szkołą.
 7. Uchwalenie programu wychowawczo- profilaktycznego
  Rada uchwaliła w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo- profilaktyczny
 8. Zaopiniowaniedni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
  Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
 9. Wniosek dyrektora o dofinansowanie zakupu pomocy do nauki programowania
  Rada pozywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie zakupu robotó OZOBOT za kwotę 1200 zł

Zebranie Rady Rodziców 

22  września 2016

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybory do Rady Rodziców
  Nie zmieniono składu prezydium Rady Rodziców.
 3. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  Rodzice pozytywnie zapiniowali dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 4. Sprawozdanie finansowe skarbnika
  Skarbnik Rady Rodziców przedstawila informacje o wydatkowaniu pieniędzy w roku szkolnym 2015/2016  oraz stan konta na początek roku szkolnego.
 5. Planowane działania RR na rok  szkolny 2016/2017
  Rodzice zaplanowali działania na rok 2016/2017
  Ustalili wysokość składki na radę rodziców- 45 zł.
  Ustalili, że zakupią paczki świąteczne dla dzieci.
  Omówiono zakup upominków dla klas I, organizację kiermaszu wielkanocnego,loterii na Dzień Rodziny, Dnia Dziecka.

24  września 2015

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybory do Rady Rodziców
  Wyborach uzupełniających została wybrana jednogłośnie pani Anna Wolska na z-cę przewodniczącej.
 3. Harmonogram imprez szkolnych (opinia rodziców)
  Rodzice pozytywnie zapiniowali przedstawiony harmonogram imprez szkolnych.
 4. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  Rodzice pozytywnie zapiniowali dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 5. Sprawozdanie finansowe skarbnika
  Skarbnik Rady Rodziców przedstawila informacje o wydatkowaniu pieniędzy w roku szkolnym 2014/2015 oraz stan konta na początek roku szkolnego.
 6. Planowane działania RR na rok  szkolny 2014
  Rodzice zaplanowali działania na rok 2015/2016.
  Ustalili wysokość składki na radę rodziców- 45 zł.
  Ustalili, że zakupią paczki świąteczne dla dzieci, ale będą zwracali uwage na jakość słodyczy. Dyrektor szkoły zaznaczyła, że wychowawcy klas przperowadzą działania dydaktyczne na temat racjonalnego spożywania słodyczy.
  Omówiono zakup upominków dla klas I, organizację kiermaszu wielkanocnego,loterii na Dzień Rodziny, Dnia Dziecka.

Zebranie Rady Rodziców 

4 lutego 2015

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybory uzupełniające do Rady Rodziców
 3. Wybór fotografa
 4. Organizacja kiermaszu wielkanocnego
 5. Organizacja Dnia Dziecka.
 6. Stan konta Rady Rodziców.
 7. Uwagi i wnioski.

W zebraniu uczestniczyło 6 rodziców oraz dyrektor szkoły.

 1. Otwarcie zebrania

Pani przewodnicząca Agnieszka Baumgart otworzyła zebranie i powitała zabranych.

 1. Wybory uzupełniające do Rady Rodziców

Pani przewodnicząca przypomniała zebranym, że na poprzednim zebraniu nie dokonano wyboru zastępcy przewodniczącej. Pani dyrektor zaproponowała panią Katarzynę Buchholz- Gugałę, która aktywnie działa w Radzie. Pani Buchholz wyraziła zgodę na kandydowanie. Po głosowaniu Rada Rodziców jednogłośnie wybrała panią Katarzynę Buchholz- Gugałę na zastępcą przewodniczącej Rady Rodziców.

 1. Wybór fotografa

Pani przewodnicząca przedstawiła 6 ofert fotografów szkolnych. Po głębokiej analizie i po głosowaniu Rada Rodziców wybrała ofertę firmy Studio Graf Foto z Bydgoszczy uzasadniając decyzję bogatą i najtańszą ofertą.

 1. Organizacja kiermaszu wielkanocnego

Zebrani ustalili zasady organizacji kiermaszu, które zostaną przekazane ogółowi rodziców na zebraniach.

 1. Organizacja Dnia Dziecka.

Dyrektor szkoły przekazała informację na temat planów dotyczących Dnia Dziecka: dnia 5 czerwca 2015 roku odbędzie się Dzień Sportu, a w ramach nich Szkolne Igrzyska Sportowe i inne niespodzianki.

 1. Stan konta Rady Rodziców.

Zebrani przenalizowali stan konta rady Rodziców. Stwierdzono, że środków nie ma wystarczająco i należy rodzicom przypomnieć o wpłatach. Wydatkowano już na zakup paczek, zakup pączków na karnawał i zakup nagród na koniec roku szkolnego, a jeszcze będą potrzebne na zakup kolejnych nagród, organizację Dnia Dziecka .

 1. Uwagi i wnioski.

Poproszono dyrektor szkoły o zwrócenie się do pana wójta z wnioskiem o  częstsze sypanie dróg gminnych piaskiem, ponieważ  zdarza się, że autobus szkolny dowozi dzieci po bardzo śliskich drogach.

Na tym zebranie zakończono.

 

30 września 2014

Odbyło się zebranie Rady Rodziców zgodnie z porządkiem:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybory do Rady Rodziców
 3. Uchwalenie programu  wychowawczego. Priorytety wychowawcze na rok szkolny 2014/2015
 4. Uchwalenie szkolnego programu profilaktyki.
 5. Oferta zajęć pozalekcyjnych (opinia rodziców)
 6. Harmonogram imprez szkolnych (opinia rodziców)
 7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (opinia rodziców)
 8. Plan finansowy szkoły na rok 2015 (propozycje i opinia rodziców)
 9. Sprawozdanie finansowe skarbnika
 10. Planowane działania RR na rok  szkolny 2014
 11. Uwagi i wnioski

 

Rada Rodziców dokonała wyboru prezydium:

Przewodnicząca- Agnieszka Baumgart

Skarbnik- Dorota Podlasińska

Komisja rewizyjna- Katarzyna Gugala- Buchholz, Marzena Dekowska

Protokolantka- Katarzyna Tomaszewska

Rada Rodziców uchwaliła szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.  Zaopiniowała pozytywnie  ofertę zajęć pozalekcyjnych, harmonogram imprez szkolnych oraz dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Dyskutowano na temat organizacji wyjazdów na basen oraz koła szachowego z trenerem.  Przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2013/2014. Ustalono kwotę składki - 40 zł. Zaplanowano wydatki na rok szkolny 2014/2015. Podjęto decyzję o zmianie fotografa oraz wcześniejszej zbiórce słodyczy dla Św. Mikoła (słodycze dla dzieci z domu dziecka).

18 września 2014

Odbyły się zebrania rodziców zgodnie z porządkiem

 1. Poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o zasadach oceniania zachowania.
 2. Podanie informacji o warunkach i formie dostosowania sprawdzianu i egzaminmu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidulanego nauczania i uczniów niesprawnych czasowo.
 3. Informacja o złożeniu deklaracji przez rodziców o wyborze języka i poziomu egzaminu gimnazjalnego  do 30 września.
 4. Program profilaktyczny „Problem z głowy”
 5. Nowa formuła sprawdzianu w kl.VI
 6. Program wychowawczy szkoły – priorytety wychowawcze.
 7. Ankiety zespołu wychowawczego i zespołu profilaktyki
 8. Plan pracy wychowawcy klasy.
 9. Organizacja wycieczek.
 10. Wybór klasowej rady rodziców.
 11. Biuletyn informacyjny szkoły
 • Ubezpieczenie NNW
 • Harmonogram spotkań z rodzicami.
 • Bezpieczeństwo uczniów w czasie odbioru przez rodziców ze szkoły, pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót dziecka do domu oraz na odbiór dziecka przez inne osoby
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych.
 • . Kalendarz roku szkolnego, dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 • Strój uczniowski.
 • Usprawiedliwianie nieobecności.
 • dziennik elektroniczny
 1. Sprawy różne:
 • Ciasta (wigilie klasowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców- gra rodzinna)

 

13 maja 2014

 

Obyło się zebranie Rady Rodziców. Głownym tematem była organizacja Rodzinnego biegu po zdrowie. Omówiono również sprawy bieżące: finanse rady rodziców, zakup nagród.

 

19 września 2013

 

Odbyło się zebranie rady rodziców wg porządku:

 1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wybory uzupełniające do Rady Rodziców
 3. Priorytety wychowawcze na rok szkolny 2013/2014
 4. Oferta zajęć pozalekcyjnych
 5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Koncepcja pracy szkoły
 7. Plan finansowy szkoły na rok 2013/2014 (propozycje i opinia rodziców)
 8. Sprawozdanie finansowe skarbnika
 9. Planowane działania Rady Rodziców  na rok  szkolny 2013/2014
 10. Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014
 11. Uwagi i wnioski

 

Nie zmienił się skład zarządu Rady Rodziców. Funkcję przewodniczącej pełni nadal pani Agnieszka Baumgart, zastępcy pani Małgorzata Patuła, skarbnika pani Dorota Podlasińska. Nie zminił się również skład komisji rewizyjnej- panie Katarzyna  Buchholz-Gugala oraz pani Monika Kubacka.

 

Pani skarbnik przekazała infromacje o wydatkach w roku szkolnym 2012/2013 oraz bieżący stan finansowy. Ustalono, ze nie zmienia się kwota wpłaty na Radę rodziców na ucznia, która wynosi 40 zł.

 

Rada Rodziców ustaliła plan zadań na rok szkolny 2013/2014 m.in. zakup paczek świątecznych, zakup upominków na pasowanie i ślubowanie klas pierwszych, zakup nagród, organizacja Dnia Dziecka, olimpiady lekkoatletycznej.

 

Ustalono, że w tym roku również zostanie zorganizowany kiermasz świąteczny dnia 17 kwietnia 2014. Tego dnia odbędzie się zebranie śródsemestralne.

 

Postanowiono wesprzeć starania dyrektora szkoły o utworzenie świetlicy szkolnej i zebrać podpisy poparcia oraz wystąpić do Wójta Gminy Chełmna z pismem.

 

Następnie w dyskusji poruszono różne sprawy: dziennik elektroniczny, zajęcia pozalekcyjne w szkole, ocenianie na religii.

 

12 września 2013

 

Odbyły się zebrania rodziców.

Uwagi i wnioski zgłoszenie na zebraniach- proszę kliknąć.

 

12 marca 2013

 

Odbył się kiermasz wielkanocny. Rada Rodziców pozyskała kwotę 512 zł, która przekazano skarbnik Rady Rodziców.  Obecni przedstawiciele rodziców ustalili, że pozostałe prace zostana wystawione na sprzedaż 27 III 2013 na korytarzu szkolnym o 11.30.

 

Tego dnia odbyło się również szkolenie dla rodziców "Jak motywować dziecko do nauki" poprowadzone przez  pedagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmnie .  Na szkoleniu prowadząca przedstawiła rodzicom  jak  na co dzień powinien  pracować z dzieckiem, ustalać zasady, stawiać wymagania  oraz, jak wspólpracować ze szkołą, aby wzmacniać jego motywacjęo nauki.

 

7 marca 2013

 

Odbyło się zebranie Rady Rodziców. Na zebraniu wyceniono prace otrzymane od rodziców na kiermasz wielkanocny. Omówiono również zasady organizacji kiermaszu. Kiermasz odbędzie się 12 marca 2013 roku od godz.15.30.

 

29 listopada 2012

 

Dnia 29 listopada 2012 roku odbyło się zebranie rady rodziców. Skarbnik rodziców przedstawiła sytuację finansową oraz planowane wydatki (paczki świąteczne dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka, nagrody dla uczniów, dofinansowanie Dnia Rodzica, Dnia Babci i Dziadka, Szkolnej Olimpiady Lekkoatletycznej). Skarbnik stwierdziła, że może nie wystarczyć pieniędzy na wszystkie zadania.
Zebrani rodzice dyskutowali na temat możliwości uzyskania funduszy z innych źródeł niż składki rodziców.
Podjęto decyzję o zorganizowaniu kiermaszu wielkanocnego. Informacje na ten temat zostaną przekazane rodzicom 10 stycznia 2013 roku.
 

21 listopada 2012

 

Odbylo się zebranie profilaktyczne dla  rodziców uczniów gimnazjum w ramach realizacji programu  z profilaktyki alkoholowej "Pozory mylą- dowód nie".

Następnie odbyły sie zebrania klasowe:

Rodzice otrzymali Biuletyn informacyjny, a w nim:

- profilaktyka w szkole,

- konkurs „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”,

- Gimnazjalne projekty edukacyjne,

- obowiązek szkolny i przedszkolny,

-  napoje energetyczne,

- „Szlachetna paczka”.


20 września  2012

 

Odbyło się zebranie Rady Rodziców.  Na zebraniu dyrektor szkoły Ewa Kaczmarek przestawiła ofertę zajęć pozalekcyjnych, harmonogram imprez szkolnych, plan finasowy na rok 2013, program wychowawczy, dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, które zostały zaopiniowane przez rodziców.

Pani Skarbnik Rady Rodziców Dorota Podlasińska przedstawiła sprawozdanie finansowane oraz podała stan finansowy, który aktualnie wynosi 711,11 zł.

Następnie dokonano wyborów uzupełniających. Zastępca została pani Małgorzata Patuła, a w skład komisji rewizyjnej weszły Marzena Dekowska oraz Katarzyna Buchholz- Gugała, które skontrolują wydatki Rady rodziców.

 

Następnie rodzice rozmawiali  na temat zadań Rady Rodziców na  b.r. szkolny. Rodzice planują przeznaczyć środki finansowe na:

 

·        Pasowanie o ślubowanie pierwszoklasistów

·        Paczki świąteczne

·        Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica

·        Konkursy i nagrody

·        Dzień Dziecka

·        Olimpiadę lekkoatletyczną

 

Następnie wywiązała się dyskusja, w jaki sposób można by pozyskać środki finansowe na potrzeby Rady Rodziców. Padła propozycja loterii, kiermaszu i zorganizowania zabawy. Po długiej dyskusji część uczestniczących w zebraniu rodziców podejmie się zorganizowania zabawy andrzejkowej.

 

 

13 września 2012

 

 

Odbyły się klasowe zebrania rodziców: Tematyka obejmowała:

 

 • Poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o zasadach oceniania zachowania.
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych.
 • Program wychowawczy szkoły – priorytety wychowawcze.
 • Strój uczniowski.
 • Usprawiedliwianie nieobecności.
 • Bezpieczeństwo uczniów w czasie odbioru przez rodziców ze szkoły, pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót dziecka do domu oraz na odbiór dziecka przez inne osoby.
 • Regulaminy obowiązujące w szkole
 • Ubezpieczenie NNW uczniów.  
 • Przekazanie informacji nt. dziennika elektronicznego.
 • Wybór klasowej rady rodziców.
 • Organizacja wycieczek.
 • Przekazanie informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Kalendarz roku szkolnego, dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 • Sprawy różne: ciasta na uroczystości , udział uczniów w „żywych lekcjach” przyrody, historii, muzyki , zwrot książek do biblioteki , program „Szklanka Mleka” , fluoryzacja, Dzień Patrona ,.Harmonogram spotkań z rodzicami.

 

15 maja 2012

 

Odbyło się zebranie rodziców. Omówiono zasady i kwoty dofinansowania Dnia Dziecka, Dnia Rodzica, Olimpiady szkolnej, nagród na zakończenie roku szkolnego. Dyrektor szkoły przekazała ofertę zajęć pozalekcyjnych  oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej na rok szkolny 2012/2013. Rodzice nie mieli uwag. Rodzice i dyrektor szkoły wymienili się  opiniami n.t. e-dziennika. Dyrektor szkoły poinformowała zebranych o wniosku szkoły do programu "Cyfrowa szkoła". Rozmawiano równiez o pomocy poszkodowanej ciężkim wypadkiem rodziny z Bieńkówki.

 

12 kwietnia 2012

Na zebraniach przekazano informacje o wynikach w nauce i zachowaniu . Przekazano informacje na tematy:
-wyniki "Trzecioteściku",
-fotograf w szkole,
-wycieczki,
-zbiórka makulatury,
Rodzice kl.III gimnazjum wraz z dziećmi wzieli udział w spotkaniu z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.

Nie wpłynęły od rodziców żadne uwagi i wnioski.

19  lutego2012  Zebrania rodziców

Odbyły się zebrania rodziców, których tematem było przekazanie informacji  o:
- wynikach w nauce i zachowaniu uczniów,
-wycieczkach,
-przekazanie ulotek profilkatyycznych n.t. dopalczy, narkotyków, zapobiegania grypie,
-mozliwości odpisania 1% podatku na nasza szkołę,
-organizacji ferii w szkole.

Rodzice wypełnili ankiety ewaluacyjne.

Nie wpłynęły od rodziców żadne  uwagi i wnioski.

8 grudnia2011 Zebranie Rady Rodziców

W zebraniu wzięło udział 17 rodziców oraz dyrektor szkoły, a poprowadziła przewodnicząca Agnieszka Baumgart. Skarbnik Dorota Ruczewska przekazała informację o stanie konta Rady Rodziców. W czasie zebrania omówiono organizację wigili klasowych oraz zakup paczek ze słodyczami dla uczniów. Pani przewodnicząca poinformowała o dofinansowaniu projektów uczniowskich, a dyrektor szkoły odpowiedziała na kilka pytań dotyczacych pracy szkoły.

1 grudnia  2011 Zebrania rodziców

Na zebraniu rodziców uczniów z gimnazjum dyrektor szkoły przekazała informacje na temat projektu gimnazjalnego oraz nowej formuły egzaminów gimnazjalnych.

 20 września 2011 Zebranie Rady Rodziców

W zebraniu wzięło udział 15 rodziców oraz dyrektor szkoły, a poprowadziła przewodnicząca Agnieszka Baumgart.

W porządku zebrania znalazły się następujące punkty:

- uchwalenie programu wychowawczego  na lata 2011-2014 oraz omówienie priorytetów wychowawczych na rok szkolny 2011/2012,
- uchwalenie programu profilaktyki na lata 2010/2013,
- zaopiniowanie dni wolnych, dokonano wyboru komisji rewizyjnej- Monika Kubacka, Ewelina Godek,
- dokonano wyboru zastępcy przewodniczącej, którą została pani Alina Zdanowicz,
- zaplanowanie działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012, np. pasowanie i ślubowanie uczniów klas pierwszych, paczki świąteczne, zbiórka składek, Dzień Dziecka, fotograf,
-podjęcie decyzji o dofinansowaniu uroczystości nadania imienia szkoły.

Oprócz tego :

- Omówiono organizację wycieczek szkolnych. Padła propozycja organiozowania wycieczek klasowych, a nie międzyklasowych. Na tę propzozycję dyrektor szkoły odpowiedziała, że jest to trudnie, ponieważ nie wszyscy uczniowie jeżdża na wycieczki, a małoliczna wycieczka jest droga. Padła równiez propozycja, aby nie organizować ciągle dla klas I-III tzw. "zielonych szkół". Propozcyjce rodziców zostana przekazane wychowawcom;

- Rozmawiano o dzienniku elektronicznycm w szkole i jego możliwościach;

-Omówiono problemy z dowozami oraz brak świetlicy szkolnej.

12 maja 2011  ZEBRANIE RADY RODZICÓW

W zebraniu wzięła udział przewodnicząca rady rodziców, 11 rodziców oraz dyrektor szkoły. Zebranie zostało zwołane na wniosek przewodniczącej rady.

Zebrani rodzice zajęli się następującymi sprawami:
-  ustalono listę mam, które upieką ciasta na Dzień Rodzica,
- omówiono  organizację Dnia Dziecka, ustalono  formy i kwoty dofinansowania,
- zapoznano rodziców się z pismem dyrektor szkoły w sprawie wydania opinii o pracy nauczycielki oraz ustalono skład  komisji rodziców, która sformułuje opinię,

Rodzice  zwrócili się do dyrektor szkoły o zmianę dojazdu autobusu na przystanek w Borównie oraz  zmianę sposobu sprawowania opieki nad dziećmi dojeżdżającymi.
W czasie zebrania rozmawiano o zmianie przystanku autobusowego w Kiełpiu.

Rozmawiano również o organizacji pracy szkoły w czasie wycieczki, o zakupie nagród na zakończenie roku szkolnego.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
  Starogród, 86-200 Chełmno1
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć