Nawigacja

Statut Program wychowawczo- profilaktyczny Plan pracy szkoły Przedmiotowe systemy oceniania, wymagania na ocenę Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych. Szkolny zestaw programów nauczania Podręczniki

Dokumenty szkolne,podręczniki, programy

Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych.

Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych

w Zespole Szkół w Starogrodzie

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562)

 

I.   Warunki dopuszczenia do egzaminu poprawkowego

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

II.   Komisja egzaminacyjna

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.      
 2. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 3. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 4.  Przewodniczący komisji w szczególności:
 5. zatwierdza tematy (zadania),
 6. ustala czas trwania egzaminu,
 7. odpowiada za dokumentację egzaminu, wykonuje i odpowiada za inne czynności służbowe.
 8.  ustala zestaw wymagań na egzamin poprawkowy, który przekazuje przewodniczącemu komisji nie później niż ostatniego dnia zajęć,
 9. proponuje i przygotowuje na piśmie tematy (zadania) na egzamin pisemny i ustny,
 10.  przedkłada przewodniczącemu komisji tematy (zadania) do zatwierdzania nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu, ustalając stopień trudności tematów (zadań) odwołuje się do ogólnych kryteriów oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Nauczyciel egzaminator:

 

III.  Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Przewodniczący komisji  jest odpowiedzialny za skuteczne poinformowania ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o terminie egzaminu.
 3. Uczeń  jest zobowiązany zgłosić się do sekretariatu szkolnego po zestaw wymagań na egzamin poprawkowy .
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Zakres pytań przygotowany przez nauczyciela egzaminującego na egzamin poprawkowy powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych. Stopień trudności pytań powinien być adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych.
 7. Część pisemna egzaminów poprawkowych  powinna trwać 45-60 minut.
 8. Uczniowi należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej- maksymalnie 15 minut.
 9. Część ustna egzaminów poprawkowych powinna trwać 15-30 minut.
 10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem punktów V.3 i V.4b.
 11. W czasie egzaminu zdający jest zobowiązany do samodzielnej pracy.
 12. Egzamin w czasie, którego zdający korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca jego prawidłowy przebieg zostaje przerwany. Decyzją w tej sprawie podejmuje przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami komisji. W przypadku odmienności zdań przewodniczący zarządza głosowanie. Wynik głosowania jest ostateczny. Przerwanie egzaminu jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela.
 13.  Odstąpienie zdającego od którejkolwiek części egzaminu oznacza jego przerwanie i jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela.
 14. Przy ustaleniu oceny należy kierować się ogólnymi kryteriami ocen sformułowanymi w zarządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.
 15.  Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z  zadań.

 

IV.  Dokumentacja egzaminu poprawkowego

 

1.         Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a.      skład komisji

b.      termin egzaminu

c.      pytania egzaminacyjne

d.      wynik egzaminu

e.      ocenę ustaloną przez komisję.

2.         Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia

3.         Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

V.   Postanowienia końcowe

 

 

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyłączeniem uczniów klas Vi szkoły podstawowej i III gimnazjum.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w terminie 5 dni od daty egzaminu.
 4. Dyrektor po rozpatrzeniu zgłoszonego zastrzeżenia w terminie 3 dni, podejmuje decyzję o:
  1. odrzuceniu wniosku, jeśli nie stwierdzi uchybień w sposobie przeprowadzenia egzaminu,
  2. ponownym przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego dla danego ucznia, jeśli zostaną stwierdzone uchybienia przy przeprowadzaniu egzaminu poprawkowego.
 5. Procedura  pozytywnie zaopiniowana przez radę pedagogiczna Zespołu Szkół w Starogrodzie (uchwała 19/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku).

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
  Starogród, 86-200 Chełmno1
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć