Nawigacja

Statut Program wychowawczo- profilaktyczny Plan pracy szkoły Przedmiotowe systemy oceniania, wymagania na ocenę Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych. Szkolny zestaw programów nauczania Podręczniki

Dokumenty szkolne,podręczniki, programy

Program wychowawczo- profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie

opracowany na rok szkolny 2017-2018

 

 1. Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Krótka charakterystyka środowiska.
 3. Misja, wizja i wartości wychowawcze szkoły.
 4. Sylwetka absolwenta.
 5. Cele ogólne programu.
 6. Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego.
 7. Plan działań wychowawczo –profilaktycznych.
 8. Oczekiwane efekty.
 9. Zadania wychowawczo- profilaktyczne  szkoły.
 10. Metody wychowawcze.
 11. Środki zaradcze.
 12. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.
 13. Sposoby ewaluacji.

 

 1. Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2017-2018 został opracowany na podstawie wyników ewaluacji programów - wychowawczego oraz profilaktycznego, a także diagnozy przeprowadzonej wśród nauczycieli, rodziców i uczniów na początku września 2017r.

Badania ewaluacyjne programu wychowawczego i programu profilaktyki na lata 2014/2017 wykazały skuteczność w realizacji działań,
w związku z czym program wychowawczo–profilaktyczny na rok szkolny 2017-2018 w dużym stopniu bazuje na dotychczasowych założeniach pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej. Przeprowadzona diagnoza środowiska szkolnego wskazała najważniejsze problemy, dzięki czemu możliwe stało się określenie obszarów działań wychowawczych i profilaktycznych:

 • Kultura osobista, tolerancja, patriotyzm.
 • Wypracowanie u uczniów wrażliwości na krzywdę innych ludzi i zwierząt; empatia.
 • Sposoby działania w trudnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem.
 • Zdrowe odżywianie.
 • Przestrzeganie praw człowieka.
 • Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie agresji.
 • Większe zwracanie uwagi na problemy uczniów.
 • Cyberprzemoc.
 • Zapobieganie uzależnieniom.

Co roku Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców oraz na podstawie wyników badań, przeprowadzonej diagnozy oraz wynikających problemów ustala główne kierunki pracy wychowawczej (priorytety) na dany rok szkolny. Wychowawcy klas uwzględniają je w planach pracy wychowawczej. Praca wychowawcza realizowana będzie poprzez:

 • uroczyste imprezy klasowe podtrzymujące tradycje klasy, szkoły,
 • programy profilaktyczne,
 • wycieczki tematyczne i turystyczno- krajoznawcze z wychowawcą,
 • rozmowy, dyskusje, scenki rodzajowe, gry i zabawy,
 • warsztaty poznawczo-doskonalące,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

 

 

 1. Krótka charakterystyka środowiska

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie pochodzą z terenów wiejskich Gminy Chełmno i Kijewo Królewskie. Część rodziców utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, pozostali znajdują zatrudnienie w innych zawodach. Sytuacja materialna rodzin jest w większości przeciętna, nie mamy uczniów pochodzących z rodzin skrajnie ubogich. Szkoła w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z wieloma podmiotami, m. in.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie, Urzędem Gminy w Chełmnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, Szkołą Muzyczną w Chełmnie, Parafią w Starogrodzie, Gminną Biblioteką Publiczną, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Starostwem Powiatowym.

 1. Misja wizja i wartości wychowawcze szkoły.

 

Misja szkoły

„Po życie sięgać nowe...” (A.Asnyk) Rozwijamy się, nie stoimy
w miejscu, ciągle szukamy nowych rozwiązań..., ale czerpiemy z doświadczeń i tradycji.

 

Wizja szkoły

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była:

 • bezpieczna, pozbawiona agresji, tolerancyjna, traktująca ucznia jako partnera, umożliwiająca rozwijanie talentów, zainteresowań oraz poczucia własnej wartości;
 • miejscem nauki samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności, kulturalnego zachowania;
 • obszarem promującym zdrowie, ekologiczny tryb życia, poczucie tożsamości narodowej, regionalnej i szkolnej;
 • otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym i rodzicami.
 • miejscem, które daje podstawę wiedzy i stwarza szansę do jej pogłębiania w dalszych etapach edukacyjnych, przygotowuje do wyboru zawodu;
 • szkołą, w której uczeń dobrze się bawi, jest pogodny i wesoły;
 • miejscem, w którym pielęgnuje się tradycje regionu;
 • nowoczesna, z bogatym zapleczem dydaktycznym;
 • estetyczna i kolorowa;
 • wyposażona w nowoczesne technologie i korzystająca z nich w codziennej pracy z uczniem.
 

 

Społeczność szkolna w Starogrodzie za najważniejsze uznaje następujące wartości:

 •  Wszechstronny rozwój ucznia z naciskiem na jego samodzielność, dociekliwość poznawczą, odpowiedzialność, uczenie i doskonalenie się.
 •  Poczucie tożsamości narodowej poprzez zataczanie coraz szerszych kręgów tematycznych od rodziny, poprzez szkołę, środowisko lokalne, aż po naród. Odwoływanie się do tradycji i wartości wynoszonych z domu, porządkowanie i akcentowanie najbardziej wartościowych z nich.
 •  Zdrowy styl życia poprzez inspirowanie harmonijnego rozwoju, profilaktykę zdrowotną, przeciwstawianie się nałogom i agresji.
 • Bezpieczeństwo wyrażające się poprzez wszelkie zachowania zgodne z zasadami bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.
 • Szacunek do przyrody poprzez różnorodne działania o tematyce proekologicznej.
 • Kultura osobista wyrażająca się właściwą postawą, wypowiedziami, strojem, dbałością o estetykę pomieszczeń, własność swoją i innych.
 • Postawa proeuropejska  ukierunkowana na naukę języków obcych i znajomość krajów Unii Europejskiej, rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur i obyczajów,
 • Tolerancja wyrażająca się szacunkiem wobec odmienności innych ludzi.
 1. Sylwetka absolwenta

 

Uczeń, który skończył naszą szkołę powinien być wrażliwy na krzywdę innych ludzi oraz zwierząt. Powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, mając szacunek dla innych osób oraz do swojej szkoły i patrona. Absolwent naszej szkoły to osoba wykształcona, która potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz ma plany na przyszłość. Potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, a kiedy trzeba przyznać się do błędu.
To osoba, która jest odpowiedzialna i tolerancyjna wobec innych osób i ich poglądów. Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do pełnienia ról społecznych odpowiednich dla wieku. Poza tym buduje pozytywne relacje interpersonalne, potrafi żyć w grupie rówieśniczej, pozbawiony nałogów.

 1. Cele ogólne programu

1. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego.
4. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.

 

 

 1. Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego
 1. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości. Wychowanie do wartości.
 3. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną.
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych.
 5. Kształtowanie postaw.
 6. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 7. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.
 8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 9. Wykształcenie asertywnych postaw, zachowań uczniów.
 10. Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
 11. Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim.
 12. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków uzależniających, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.
 13. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów.
 14. Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 1. Plan działań wychowawczo –profilaktycznych:

Obszar

Zadania

Adresaci

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin

Odpowiedzialni

Bezpieczeństwo

Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych

Wszyscy uczniowie

Bicie rekordu w Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

 

 Udział wszystkich uczniów w próbnej ewakuacji szkoły i omówienie jej przez wychowawców w klasach

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

październik

R.Piękoś,

B.Mazurkiewicz

 

Wyrabianie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach.

Uczniowie klas 0-III

Nauka poruszania się po drogach – przechodzenie przez ulicę, odczytywanie znaków drogowych.

Spotkania z policjantami na temat bezpieczeństwa.

Poruszanie się w "Miasteczku ruchu drogowego."

Udział w programach profilaktycznych.

Noszenie znaczków odblaskowych.

Wychowawcy klas 0-III,

policja

IX

 

W razie potrzeby,

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 0-III,

 

Uczniowie klasy IV

 

Cykl zajęć przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową: pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Nauczyciel techniki

 

V/VI

 

M. Hejmowska

 

Kształtowanie nawyków bez- pieczeństwa podczas nauki, gier i zabaw (korzystanie z pracowni, sali gimnastycznej, boiska sportowego, placów zabaw).

Wszyscy uczniowie

Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni, sali gimnastycznej, boiska sportowego, placu zabaw oraz przepisami BHP i ppoż

Określanie zasad prowadzonych gier i zabaw przed ich rozpoczęciem

Wychowawcy i nauczyciele

IX

Wychowawcy
i nauczyciele

Wyposażenie uczniów w wiedzę
w zakresie właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.

 Wszyscy uczniowie

zajęcia edukacyjne z przedmiotu przyroda,

zajęcia z wychowawcą,

zajęcia edukacji wczesnoszkolnej

 

Nauczyciele przyrody,

Wychowawcy klas

 

Zgodnie z realizacją programu nauczania oraz planem pracy wychowawczej

 

Grażyna Bukowska,

Wychowawcy klas

 

 

Promowanie sposobów bezpiecznego wypoczynku przez różnorodne formy pozalekcyjne
w określonym dniu, tematyka dostosowana do bieżącej potrzeby (priorytetu)

Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły

Organizacja "Czwartku profilaktycznego"

 

Wychowawcy

 

Ostatni czwartek roku szkolnego

 

Zespół wychowawczo - profilaktyczny

 

Współpraca z innymi podmiotami w zakresie promowania bezpieczeństwa

W zależności od możliwych ofert współpracy

Udział uczniów w programach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa

Wychowawcy

W miarę ukazywania się

Wychowawcy

Zapoznanie uczniów z istotą działalności sekt metodami werbowania

Klasy II, III gimnazjum i VII szkoły podstawowej

Zajęcia warsztatowe

specjalista

II półrocze

Pedagog (.M Dominowska, B.Kubacka)

 

 

Zdrowie - edukacja zdrowotna

Kształtowanie umiejętności dbania o higienę osobistą.

 

Wszyscy uczniowie

Przeprowadzanie programów profilaktycznych.

Przeprowadzanie zajęć zintegrowanych dotyczących higieny osobistej.

Fluoryzacja zębów.

Przeglądy czystości.

 

Wychowawcy

Nauczyciel przyrody,

Biologia

Pielęgniarka

 

6 razy w roku

R.Górna

Pogłębianie, wzbogacania
i uzupełnianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowia psychicznego. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Kształtowanie nawyków związanych z okresem dojrzewania

 

Wszyscy uczniowie

Przeprowadzanie zajęć z przyrody (zdrowy styl życia).

Przeprowadzanie warsztatów „Sposoby spędzania wolnego czasu”.

Prowadzenie cyklicznych zajęć z działu „Żywność i żywienie”.

Lekcje WDŻ na temat higieny okresu dojrzewania.

Nauczyciel przyrody

Nauczyciel techniki

Nauczyciel WDŻ

 

G. Bukowska

M.Hejmowska

G. Bukowska

Poszarzanie wiedzy i umiejętności na temat zdrowego
odżywiania się. 
Kształtowanie w uczniach zdrowego stylu życia.

 

Klasy 0-III i zajęcia techniki

 

 

 

 

Klasa V

Zajęcia poświęcone wspólnemu przygotowaniu
i spożywaniu posiłków.

Wspólne spożywanie posiłków (II śniadanie)

Mycie rąk po przyjściu
z toalety, przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach.

Redagowanie przepisów kulinarnych "Zdrowo znaczy pysznie"

Wychowawcy klas 0-III i nauczyciel techniki

 

 

 

Nauczyciel j.polskiego

Zgodnie z rozkładami materiału

Wychowawcy 0-III

M. Hejmowska

 

 

 

J.Grygorowicz

Klasy I-III

Udział w programach "Szklanka mleka" oraz "Warzywa i owoce w szkole"

 

Od X

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

Zamieszczanie artykułów promujących zdrowy styl życia w gazetkach.

Gazetki ścienne

Opiekun koła dziennikarskiego

 

A.Matus

 

 

G. Bukowska

Agresja i przemoc

Uświadomienie uczniom przyczyn zachowań agresywnych

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą

Uświadomienie różnicy między agresją i przemocą

Przekazywanie informacji na temat instytucji udzielających pomocy ofiarom agresji

Kształtowanie szacunku do mienia prywatnego i publicznego

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Kształtowanie kultury wypowiedzi

 

Wszyscy uczniowie

 

Ocena zachowania wg zapisów statutu

Ukazywanie pozytywnych wzorców

Prowadzenie zajęć na temat tolerancji

Rozmowy indywidualne

Rozwiązywanie konfliktów

Prowadzenie zeszytów wychowawczych

Pogadanki na godzinach wychowawczych i lekcjach WDŻ

 

 

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny,

Nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny,

Nauczyciele

 

Patriotyzm – wartości, normy, wzory zachowań

 

Aktywizacja działań wynikających z postaw patriotycznych.

Kształtowanie potrzeby celebrowania świąt narodowych, lokalnych, kościelnych.

 

 

Wszyscy uczniowie

 

Wszyscy uczniowie

 

Uczestnictwo w obchodach świąt państwowych, kościelnych (Święto

 

Odzyskania Niepodległości),

 

Odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej, dbanie o nie.

 

Udział w Terenowej grze rodzinnej

 

Wychowawcy,

katechetka,

historyk

Dyrektor,

nauczyciele

Wychowawcy klas 0-III,

katechetka,

nauczyciel historii

nauczyciele

Zgodnie z kalendarzem

 

XI

 

V/VI

B.Mazurkiewicz

Wychowawcy

Nauczyciel historii

Dyrektor,

nauczyciele

Dyrektor szkoły,

nauczyciele

Kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas uroczystości i eksponowania

symboli narodowych i szkolnych.

Wszyscy uczniowie

 

Znajomość hymnów - państwowego i szkolnego oraz

zachowywanie właściwej postawy podczas ich śpiewu.

Okazywanie szacunku barwom narodowym, godłu, sztandarom szkoły.

 

Wychowawcy klas, nauczyciele muzyki, historii

 

Podczas uroczystości o charakterze patriotycznym

 

Wszyscy nauczyciele

Rozpowszechnianie wiedzy
o historii, kulturze i środowisku własnego regionu i kraju.

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

Uczniowie kl. 0-III

 

 

 

Wszyscy uczniowie

Udział uczniów w zajęciach edukacji regionalnej.

 

 

 

Odwiedzanie interesujących miejsc w okolicy.

 

Udział w konkursie recytatorskim "Moja Ojczyzna"

 

Udział w koncertach muzycznych, przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych,

Wyrabianie szacunku do przyrody ojczystej poprzez udział w zajęciach o tej tematyce,

Akcjach takich jak "Sprzątanie świata",

Zbiórkach surowców wtórnych,

Gazetki ścienne,

Konkursy ekologiczne.

 

Nauczyciele historii, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Wychowawcy klas 0-III

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przyrody

Zgodnie z rozkładami materiału

 

 

W miarę spływania ofert

 

W ciągu całego roku

 

 

Wychowawcy, nauczyciele historii, edukacji regionalnej, polonistki,

M.Woźniak

 

Nauczyciele

 

 

Poznanie sylwetek wielkich Polaków, szukanie autorytetów.

Wszyscy uczniowie

Zapoznanie z postaciami zasłużonymi dla nauki, kultury, pokoju na świecie.

Poznanie historii patronów szkoły – Ireny Sendlerowej, Bohaterów Września 1939r. Uroczyste obchodzenie Dnia Patrona.

Gazetki, wystawki.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

IX

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

 

Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości

kultury krajów Unii Europejskiej.

 

Wszyscy uczniowie

Poznawanie krajów Unii Europejskiej, zwyczajów panujących w innych krajach, dostrzeganie różnic i podobieństw, tolerancja dla odmienności kulturowych, religijnych.

Nauczyciele

Zgodnie z rozkładami,

Przy okazji różnych świąt

Wszyscy nauczyciele

Poszanowanie

i tolerancja dla

odmienności kultur,

zachowań i różnic między ludźmi, problem niepełnosprawności.

Wszyscy uczniowie

Pogadanki,

filmy edukacyjne,

zajęcia edukacji wczesnoszkolnej,

wystawy

 

Nauczyciele

W ciągu roku

Wychowawcy klas, pedagog szkolny,

katecheta.

 

Udział w akcjach charytatywnych - uwrażliwianie na potrzeby innych,

Wszyscy uczniowie

Góra Grosza,

Zbiórka zużytych baterii,

Zbiórka nakrętek

Szlachetna Paczka

 

 

Zbiórka darów dla Domu Dziecka w Chełmnie

Nauczyciele, pracownicy szkoły

 

Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Cały rok

Cały rok

 

XII

 

 

XII

G.Bukowska

G.Bukowska

 

R.Piękoś

M.Kwlea

A.Matus

 

Wychowawcy

 

Przystosowanie do życia społecznego –

 kształtowanie postaw

 

Kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie konstruktywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

 

Wszyscy uczniowie

 

Zajęcia z wychowawcą według scenariusza opracowanego przez zespół wychowawców i pedagogów

 

Wychowawcy klas

Zgodnie z harmonogramem

Wychowawcy, pedagożki

 

Wdrażanie do samooceny
i akceptacji własnych mocnych i słabych stron.

 

Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli.

 

Wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych

emocji, uczuć, mocnych i słabych stron.

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Uczniowie klas IV-VII i gimnazjalnych

 

Zajęcia warsztatowe,

przydzielanie zadań umożliwiających wykazanie się przez uczniów talentami. Regularne wypełnianie Kart Aktywności Ucznia

Udział uczniów w konkursach umożliwiających pokazanie swoich zdolności,np."Mam talent"

"Złota Nutka"

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy klas IV-III gim.

według harmonogramu ustalonego z wychowawcami

 

 

Zgodnie z harmonogramem

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele

Opiekun Samorządu R.Piękoś

I.Lewandowska

Przygotowanie uczniów do samorządności i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

 

Wszyscy uczniowie

Wybory do samorządów klasowych

Wybory do samorządu szkolnego

Zachęcanie do aktywnego udziału w

życiu szkoły poprzez pracę
w samorządzie

Uczniowskim.

Wychowawcy

 

Opiekun samorządu,

wychowawcy

Wrzesień

 

Co 2 lata

 

Wychowawcy klas

Opiekun samorządu

 

Opiekun samorządu

Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za grupę i umiejętności

funkcjonowania w niej.

Wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.

 

Uczniowie kl. I

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

Przeprowadzenie okresu adaptacyjnego w klasie I: zabawy integracyjne, poznanie pracowników szkoły, budynku i jego otoczenia, zasad panujących w szkole.

Integrowanie zespołu klasowego.

Wykorzystywanie na zajęciach formy pracy w grupie.

Realizowanie projektów
i prezentacja prac.

Wychowawca kl. I

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

 

Opiekunowie projektów

Pierwsze 2 tygodnie września

 

 

 

 

IX

 

Cały rok

 

Zgodnie z harmonogramem

Wychowawca

klasy I

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

 

Opiekunowie projektów

Dostarczanie wiedzy na temat praw ucznia, człowieka

Wszyscy uczniowie

Realizowanie zajęć dotyczących praw ucznia, człowieka,

Zapoznanie z dokumentami zawierającymi prawa,

Gazetka ścienna o prawach ucznia.

Nauczyciele

 

Zgodnie z harmonogramem

 

 

XI

Nauczyciele

 

 

 

 

Zespół wych.-prof.

 

 

Uzależnienia (alkoholizm, nikotynizm, narkomania)

Dostarczanie wiedzy o przyczy- nach ulegania uzależnieniom oraz możliwościach ich unikania

 

 

Uczniowie kl. IV

Udział w programach profilaktycznych np. "Bieg po zdrowie"

Wychowawca klasy

III-VI 2018

Wychowawca klasy

Wyrabianie czujności uczniów na niebezpieczeństwa związane z używaniem środków uzależniających

 

Wszyscy uczniowie

Przeprowadzenie pogadanek na godz.wych.  na temat szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz odurzania się

Wychowawcy klas

 

Zgodnie z harmonogramem klasowych planów wychowawczych

Wychowawcy klas

 

Informowanie uczniów
o instytucjach udzielających pomocy

 

Wszyscy uczniowie

Zapoznanie uczniów
z instytucjami udzielającymi pomocy

 

Wychowawcy klas

 

Zgodnie z harmonogramem klasowych planów wychowawczych

Wychowawcy klas

Uświadamianie uczniom konsekwencji uzależnienia od komputera i innych mediów.

 

Wszyscy uczniowie

Przekazywanie informacji zagrożeń związanych ze stosowaniem przemocy
w sieci

 

Wychowawcy klas

 

Zgodnie z harmonogramem klasowych planów wychowawczych

Wychowawcy klas

 

 

Z organizowanie warsztatów

"Komputerowy ćpun"
z Krzysztofem

Piersem.

 

Wychowawcy klas

 

Po umówieniu terminu z prowadzącym

M. Dominowska

 

 

Udział w konkursie "Cybernauci"

M. Dominowska

Rok szkolny 2017/2018

M. Dominowska

 

 

 

Doradztwo zawodowe

Poznawanie pracy naszych rodziców oraz innych popularnych zawodów.

 

Samoocena własnych umiejętności i talentów.

 

Planowanie swojej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

Uczniowie kl. 0-III

Zajęcia dotyczące poznawania różnych zawodów,

Spotkania z ludźmi wykonującymi różne zawody, np. sprzedawca, sadownik, bibliotekarz, pielęgniarka.

Gazetki ścienne,

Wycieczki.

Wychowawcy klas 0-III

W ciągu roku

Wychowawcy klas 0-III

 

kl. IV-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu doradztwa zawodowego
"Z siłą aktywności ku przyszłości" w klasach VII-VIII.

Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji odnośnie wyboru szkoły
i zawodu, przygotowanie
do ciągłych zmian na rynku pracy, dokonanie 

Właściwej samooceny,

 

B.Kubacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 godzin w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Kubacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. II-III gim

Realizacja programu "Rozwijam Skrzydła"

Pomoc uczniom w zakresie samopoznania, obiektywnej oceny siebie, swoich zainteresowań, poznania różnych typów szkół, planowania kariery, poradnictwo dla ucznia, poznanie zawodów przyszłości

Wychowawcy klas II- III gim, pedagog

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy klas, pedagog

 

 1. Oczekiwane efekty

 

Uczeń:

 • umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy,
 • ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich zdaniem, szanuje rodziców,
 • jest dobrym kolegą,
 • zna i szanuje symbole narodowe oraz aktywnie uczestniczy w tradycjach regionu i kraju,
 • potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną społeczną,
 • samodzielnie dokonuje oceny i samooceny,
 • rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich,
 • jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków,
 • potrafi radzić sobie z uzależnieniem, znaleźć pomoc,
 • potrafi bezpiecznie i kulturalnie korzystać z mediów społecznościowych.
 • radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje.
 • włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego,
 • bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych,
 • zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed uzależnieniami,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych,
 • dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia,
 • dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz.

 

 1. Zadania wychowawczo- profilaktyczne szkoły:

 

Dyrektor szkoły:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły,
 • koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

Pedagog szkolny:

 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
 • podejmuje i wspiera działania wychowawczo-profilaktyczne wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematycznie przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej,
 • utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas.

 

 •  
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy
  w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczo-profilaktycznym,
 • reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci,
 • zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek.

 

Wychowawcy klas:

 • są odpowiedzialni za wychowanków od przekroczenia przez nich progu szkoły aż do ukończenia nauki,
 • powinni wsłuchiwać się w opinie uczniów i starać się zaspokajać ich potrzeby,
 • uczą szacunku dla osoby każdego ucznia, tak aby każde dziecko w klasie było doceniane,
 • stwarzają sytuacje, aby wychowanek mógł w grupie zaistnieć i wykazać się własnymi talentami,
 • podejmują systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w klasie, integrują zespół klasowy,
 •  uczestniczą we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy,
 • organizują imprezy i uroczystości klasowe,
 • pełnią funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców,
 • wspomagają ogólny rozwój ucznia,
 • organizują klasowe zebrania rodziców, planują i przeprowadzają spotkania z rodzicami, w czasie których realizują zadania dotyczące pedagogizacji rodziców,
 • w miarę potrzeb odwiedzają wychowanka w jego miejscu zamieszkania.

 

 

 

Wzór osobowy wychowawcy.

Każdy wychowawca powinien dawać uczniom dobry przykład swoim postępowaniem:

 • być autorytetem, doradcą, przewodnikiem dla uczniów,
 • być rzetelnym, dyskretnym, życzliwym, wyrozumiałym,
 • być konsekwentnym, zdecydowanie reagować w sytuacjach trudnych, czy konfliktowych,
 • jasno określać granice swej tolerancji wobec zachowań innych,
 • wykazywać się kompetencją merytoryczną,
 • postępować zgodnie z zasadą sprawiedliwości w stosunku do uczniów przy ocenianiu ich zachowania,
 • interesować się każdym uczniem, zauważać jego problemy i pomagać w ich rozwiązaniu,
 • dyskretnie pozyskiwać zaufanie ucznia,
 • stawiać przed uczniami sprecyzowane cele wychowawcze,
 • aktywizować uczniów do działalności społecznej.

 

 1. Metody wychowawcze:

Grupy metod wychowawczego oddziaływania:
a) metody wpływu osobistego wychowawcy,
b) metody wpływu sytuacyjnego (decyzje i działania, które wywołują określone konsekwencje),
c) metody organizowania środowiska wychowawczego (działanie za pośrednictwem rodziny, grupy rówieśniczej, sąsiedzkiej, zespołu klasowego itp.),
d) metody samowychowania (przyswojenie wychowankom przez wychowawcę sposobu pracy nad sobą).

Metody oddziaływania wychowawczego:
a) na świadomość wychowanka (wyjaśnienie, tłumaczenie, przekonywanie),
b) kierunkowanie jego rozwoju (kształtowanie potrzeb, motywacji i zainteresowań),
c) wdrażanie do wykonywania określonych czynności (higiena osobista, zabawa, nauka, praca),
d) dokonywanie pozytywnej bądź negatywnej oceny postępów w nauce i zachowaniu ( zachęta, nagroda, nagana, kara).

 1. Środki wychowawcze
 • Rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem.
 • Rozmowa wychowawcy z uczniem.
 • Rozmowa wychowawcy z rodzicami: telefoniczna, wezwanie do szkoły.
 • Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem.
 • Rozmowa pedagoga z uczniem.
 • Rozmowa pedagoga z rodzicem.
 • Upomnienie wychowawcy,
 • Upomnienie dyrektora szkoły,
 • Nagana dyrektora szkoły,
 • Naprawienie popełnionej winy lub wyrządzonej szkody, przeproszenie.
 • Prace społeczne na rzecz szkoły lub środowiska.
 • Skorzystanie z pomocy specjalisty, np.: pedagoga szkolnego, psychologa, psychiatry, prawnika, kuratora sądowego lub rodzinnego.

 

 1. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 

Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez:

 • spotkania
  - indywidualne (w razie potrzeby),
  - zebrania śródroczne (dwa razy do roku),
  - zebranie podsumowujące pracę w I półroczu (raz do roku),
 • udział rodziców w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych oraz w sprawowaniu opieki podczas wycieczek, wyjazdów do kina, teatru itp.
 • zajęcia warsztatowe, prelekcje (pedagogizacja rodziców),
 •  udział rodziców w uroczystościach szkolnych.

W szkole działa Rada Rodziców, która współuczestniczy w decydowaniu o sprawach związanych ze szkołą.

 

 1. Sposoby ewaluacji

Program wychowawczo-profilaktyczny nie jest dokumentem stałym i podlega ewaluacji oraz modyfikacji. Każdego roku będzie przeprowadzana diagnoza w formie ankiet wśród uczniów i rodziców. Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych planowana będzie praca wychowawczo-profilaktyczna na dany rok szkolny. Po roku funkcjonowania programu, zostanie przeprowadzona jego ewaluacja. Jej celem będzie ocena skuteczności podejmowanych działań wychowawczo- profilaktycznych. Zastosowane będą następujące metody badawcze:

 1. Ankiety obejmujące uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Obserwacja zachowania uczniów.
 3. Analiza dokumentów szkolnych.
 4. Badanie wytworów uczniów.

Nauczyciele 2 razy w roku szkolnym przedstawiają zespołowi informacje o realizacji programu, które prezentowane są radzie pedagogicznej i rodzicom (strona internetowa szkoły, biuletyny informacyjne).

 

Zespół ds. programu wychowawczo-profilaktycznego

Magdalena Dominowska- przewodnicząca

Joanna Grygorowicz

Beata Kubacka

Małgorzata Kwela

Renata Piękoś

Mariola Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Harmonogram imprez, uroczystości szkolnych i akcji.

 

L.P.

Nazwa imprezy

Rodzaj imprezy

 1.  

Inauguracja roku szkolnego

Dzień Kombatanta Weterana

szkolna

 

 1.  

Akcje ekologiczne, mi.in Sprzątanie Świata, zbiórka surowców wtórnych

 

szkolno-środowiskowa

 

 1.  

Święto Szkoły:

-Dzień Patronów,

-Pasowanie na ucznia I klasy Szkoły Podstawowej

szkolna

 1.  

Dzień Chłopaka

klasowa

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej

szkolna

 1.  

Konkurs piosenki szkolnej

szkolna

 1.  

Konkurs recytatorski

w grupach

wiekowych

 1.  

Andrzejki- wieczór z wróżbami.

w grupach
wiekowych

 1.  

11 listopada -  Święto Niepodległości

środowiskowa

 1.  

Dzień Życzliwości

szkolna

 1.  

Jasełka.

Wigilia klasowa

szkolno - klasowa

 1.  

Dzień Babci

Dzień Dziadka

otwarta

 1.  

Uczniowski karnawał

grupy

wiekowe

 1.  

Walentynki

szkolna

 1.  

Dzień Kobiet

szkolna

 1.  

Dzień Talentów

szkolna

 1.  

Dzień profilaktyczny

szkolna

 1.  

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

szkolna

 1.  

Dzień Rodziców

otwarta

 1.  

Dzień Dziecka

szkolna

w grupach wiekowych

 1.  

Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne

szkolna

 1.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

szkolna

 1.  

Akcje charytatywne

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Zamierzenia

do planu pracy wychowawczej na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych- priorytet wskazany przez nauczycieli.
 2. Radzenie sobie ze stresem – priorytet wskazany przez uczniów.
 3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów- priorytet wskazany w ankietach przez rodziców.

 

Zamierzenia

Klasy

Termin

Odpowiedzialni

 

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

1.Realizowanie tematyki na zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

wszystkie

Zgodnie z harmonogramem klasowych planów wychowawczych

Wychowawcy klas

2."Komputerowy ćpun" - zorganizowanie warsztatów z Krzysztofem Piersem.

 

Po umówieniu terminu z prowadzącym

B.Kubacka

3.Wzięcie udziału w konkursie "Cybernauci"

Po ustaleniu

Rok szkolny 2017/2018

M. Dominowska

 

Radzenie sobie ze stresem

 

1.Realizowanie tematyki na zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach edukacji wczesnoszkolnej oraz na zajęciach z wychowawcą.

 

wszystkie

Zgodnie z harmonogramem klasowych planów wychowawczych

 

Wychowawcy klas

 

2.Wykonanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym na temat stresu
i technik relaksacyjnych.

 

wszystkie

II półrocze

G. Bukowska

3.Zorganizowanie spotkania
z dietetykiem- stres pożeracz...

IV-VII SP

 i II-III g

I półrocze

M. Dominowska

pielęgniarka szkolna

4.Zorganizowanie spotkania
z psychiatrą- jak stres wpływa na nasz organizm?

IV-VII SP

 i II-III g

I półrocze

M. Dominowska

5.Udział w przedstawieniach profilaktycznych "Opowieść o lwie, czarownicy i starej szafie" oraz "Nowe szaty króla"

IV-VII i II-III g.

 

I-III

II półrocze

 

 

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

 

1.Realizowanie tematyki na zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć z wychowawcą.

 

wszystkie

Zgodnie z harmonogramem klasowych planów wychowawczych

 

Wychowawcy klas

 

2.Zorganizowanie Szkolnego Dnia Życzliwości pod hasłem konstruktywnego rozwiązywania konfliktów - przygotowanie scenek.

wszystkie

XI

Zespół wychowawczo-profilaktyczny

 

3.Udział nauczycieli w szkoleniu na temat rozwiązywania konfliktów
i mediacji.

nauczyciele

Po ustaleniu terminu

lider WDN A.Matus

4."Co robić, żeby się nie kłócić?" - zajęcia dla młodszych uczniów.

I-III

II półrocze

M. Kwela

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
  Starogród, 86-200 Chełmno1
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć