Nawigacja

STATUTY Koncepcja pracy szkoły Plan pracy szkoły Przedmiotowe systemy oceniania, wymagania na ocenę Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych. Szkolny zestaw programów nauczania Podręczniki

Dokumenty szkolne,podręczniki, programy

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Starogrodzie na lata 2013-2018

Koncepcja pracy szkoły uchwalona na posiedzeniu rady pedagogicznej 10 IX 2013 roku (uchwała nr 6/2013/2014)

 

 1. Misja szkoły

 

„Po życie sięgać nowe...” (A.Asnyk) Rozwijamy się, nie stoimy
w miejscu, ciągle szukamy nowych rozwiązań..., ale czerpiemy z doświadczeń i tradycji.

Jesteśmy szkołą twórczą, wspierającą indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia, rozwijamy talenty i pogłębiamy zainteresowania, nieustannie poprawiamy warunki nauki i pracy, przybliżając szkołę ku nowoczesności. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodzicami.

 

 1. Wizja szkoły

 

Dążymy do tego, aby  szkoła była:

 • bezpieczna, pozbawiona agresji, tolerancyjna, traktująca ucznia jako partnera, umożliwiająca rozwijanie talentów, zainteresowań oraz poczucia własnej wartości;
 • miejscem nauki samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności, kulturalnego zachowania;
 • obszarem promującym zdrowie, ekologiczny tryb życia, poczucie tożsamości narodowej, regionalnej i szkolnej;
 • otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym i rodzicami.
 • miejscem, które daje podstawę wiedzy i stwarza szansę do jej pogłębiania w dalszych etapach edukacyjnych, przygotowuje do wyboru zawodu;
 • szkołą, w której uczeń dobrze się bawi, jest pogodny i wesoły;
 • miejscem, w którym pielęgnuje się tradycje regionu;
 • nowoczesna, z bogatym zapleczem dydaktycznym;
 • estetyczna i kolorowa;

 

 

Dążymy do tego, aby absolwent Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej  w  Starogrodzie mógł powiedzieć o sobie:

1. Jestem odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:              

 •  znam swoje prawa w szkole i w  domu  i  potrafię  się  upomnieć  o  ich przestrzeganie,                                                        
 • rozumiem sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i  realizuję je,
 • czuję się odpowiedzialny za postępowanie  własne  i  efekty  pracy  swej grupy,                                                                 
 • posiadam własne zdanie o różnych sprawach i jestem gotów prezentować  je, innym, respektując ich prawo do odmienności w tym względzie,           
 • dbam o własny wygląd i higienę osobistą,  znam  zasady  zdrowego  trybu życia i staram się je przestrzegać,
 • uczestniczę we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie klasy i szkoły.                                                                 

 2. Jestem samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:                     

 •  znam różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzystam z nich,
 •  mam własne pomysły na rozwiązanie napotykanych problemów i wypróbowuję je w swych działaniach,                                                
 • wykazuję znaczną konsekwencję w realizacji swych zamierzeń,         
 • umiem racjonalnie bronić  swego  zdania  i  nie  ulegam  łatwo  wpływom innych.                                                                 

 3. Jestem uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:                       

 • staram się zasłużyć  na  zaufanie  innych  wybierając  drogę  zachowań szczerych i uczciwych,                                                  
 • umiem przyznać się do zachowania nieuczciwego  i  gotów  jestem   ponieść  jego konsekwencje.                                                     

 4. Jestem kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:            

 • dobrze  znam  nawet  złożone  normy  zachowania  obowiązujące w środowisku szkolnym i domowym i staram się stosować do nich,            
 • nie eksponuję swej osoby i swego zdania w sposób rażący innych,     
 • używam języka uprzejmego i oddającego uszanowanie dla innych,        
 • potrafię właściwie zachować się w różnych sytuacjach  pozaszkolnych  i pozadomowych (np. kino, teatr, muzeum, wycieczka w terenie czy do innego miasta).

5. Jestem krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:                   

 • potrafię zachowanie  własne  i  innych  odnieść  do  systemu  wartości obowiązujących nie tylko w społeczności lokalnej,  ale  też  w  naszym kręgu cywilizacyjnym i dostrzec ewentualne rozbieżności,               
 • z pewnym dystansem podchodzę  do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków  masowego  przekazu  i  poddaję  je krytycznej analizie,
 • odróżniam fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.
 1. Potrafię płynnie czytać ze zrozumieniem, uważnie słuchać i poprawnie wypowiadać się.

 

Dążymy do tego, aby absolwent Gimnazjum im. Bohaterów września 1939 Roku w  Starogrodzie mógł powiedzieć o sobie:

 1. Jestem odpowiedzialny i przewidujący konsekwencje swojego postępowania. Świadomie podejmuję decyzje.
 2. Jestem zainteresowany własnym rozwojem. Podejmuję na miarę moich możliwości zadania, które wspierają mój rozwój osobowy. Potrafię ocenić swoje możliwości i wybrać dalszą drogę edukacyjną; wybór zawodu oraz realizować wyznaczone cele życiowe.
 3. Jestem wyposażony w system wartości, którego elementami są:
 • szacunek dla siebie i drugiego człowieka,
 • umiłowanie Ojczyzny,
 • poczucie tożsamości narodowej z otwarciem się na inne kraje,
 • tolerancja do odmiennych poglądów, wyznań i kultur.
 1. Potrafię zgodnie współżyć w zespole, grupie w warunkach demokracji. Przestrzegam zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji.
 2. Jestem przekonany, że dobre zachowanie to podstawa kultury osobistej każdego człowieka. Potrafię właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych.
 3. Potrafię poszukiwać, porządkować, wykorzystywać informacje z różnych źródeł i posługiwać się technologią informacyjną. Doświadczenia nabyte w szkole i poza nią umiem właściwie wykorzystać w życiu.
 4. Doceniam wartość rodziny, troszczę się o jej dobre imię, aktywnie włączam się w rozwiązywanie jej problemów. Okazuję życzliwość i pomoc jej członkom.
 5. Szanuję środowisko naturalne i przyczyniam się do jego ochrony.
 6. Szanuję zasady bezpieczeństwa i higieny; potrafię je stosować w swoich typowych czynnościach. Prowadzę zdrowy tryb życia. Znam szkodliwy wpływ wszelkich używek na organizm człowieka i nie stosuję ich. Potrafię przeciwstawić się patologiom społecznym.
 7. Potrafię dbać o estetykę najbliższego otoczenia.

 

 


 1. Główne kierunki pracy szkoły

 

 1. W zakresie kształcenia:
 • diagnozowanie wstępne uczniów klas rozpoczynających etap edukacyjny,
 • planowanie działań podnoszących efekty kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów próbnych,
 • badanie skuteczności nauczania, poprzez testy kompetencji i badania wyników nauczania,
 • analizowanie wyników i realizacja wniosków z przeprowadzanych badań oraz egzaminów zewnętrznych,
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • systematyczna analiza i weryfikacja programów nauczania, realizacja programów zapewniających każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces,
 • organizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów oraz rozwijających zainteresowania i pasje,
 • stosowanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii  informacyjnej i multimediów,
 • umożliwianie udziału i przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych na różnych szczeblach,
 • prezentacja osiągnięć i talentów uczniów w różnych formach,
 • prowadzenie doradztwa zawodowego we współpracy z urzędami pracy i pracodawcami.

 

 1. Wychowanie
 • coroczne planowanie i realizowanie pracy wychowawczej szkoły z uwzględnieniem opinii uczniów i rodziców, formułowanie aktualnych priorytetów wychowawczych,
 • wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,
 • ewaluacja programu wychowawczego co 3 lata,
 • wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, szkolnego koła Caritas i inicjatyw uczniów,
 • powoływanie zespołów wychowawczych w celu rozwiązywania pojawiających się trudności wychowawczych,
 • planowanie i organizacja uroczystości szkolnych z aktywnym udziałem rodziców,
 • organizacja wycieczek, spotkań integracyjnych, przedstawień, akcji,
 • organizowanie akcji charytatywnych.
 1. Opieka i profilaktyka
 • realizowanie zadań zawartych w programie profilaktyki, corocznie planowanie zadań z wykorzystaniem opinii uczniów, rodziców oraz wniosków z obserwacji uczniów,
 • realizowanie programów profilaktycznych,
 • ewaluacja programu profilaktyki co 3 lata
 • dbałość o adaptację uczniów rozpoczynających nowy etap edukacyjny do warunków szkolnych, w szczególności o ich poczucie bezpieczeństwa,
 • podejmowanie działań w celu zorganizowania świetlicy szkolnej,
 • organizacja opieki nad uczniami dojeżdżającymi,
 • czujna opieka nad uczniami w czasie całego pobytu na terenie szkoły,
 • systematyczna diagnoza środowiska wychowawczego,
 • organizowanie pomocy materialnej o dożywiania uczniów,
 • współpraca  z GOPS i Caritas,
 • objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczna uczniów wymagających opieki,
 • przestrzeganie regulaminu dyżurów nauczycielskich,
 • zapoznanie uczniów z regulaminami szkolnymi,
 • organizowanie bezpiecznych wyjść, wyjazdów i wycieczek,
 • rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i prowadzenie działań zapobiegawczych,
 • badanie poziomu bezpieczeństwa w szkole

 

 1. Baza i organizacja
 • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych,
 • sukcesywne wyposażanie pracowni w nowoczesny sprzęt szkolny, zestaw multimedialny w każdej sali lekcyjnej,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • uzyskiwanie opinii nauczycieli na temat potrzeb w zakresie bazy szkoły,
 • bieżące remontowanie pomieszczeń szkolnych.
 1. Promocja szkoły
 • organizowanie konkursów, imprez na szczeblu gminy i powiatu,
 • aktualizowanie strony internetowej szkoły oraz profilu na Facebooku,
 • udział szkoły w imprezach środowiskowych,
 • organizacja Dnia Patronów,
 • organizowanie uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości,
 • wydawanie gazetki szkolnej,
 • zapraszanie przedstawicieli mediów na wydarzenia szkolne.

 

Koncepcja pracy szkoły Zespołu Szkół w Starogrodzie określa ogólne, najważniejsze  zadania realizowane w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie oraz Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 Roku. Są one spójne z zadania określonymi w statucie, programie wychowawczym, programie profilaktycznym. Szczegółowe zadania corocznie będą opracowywane w rocznych planach i harmonogramach pracy na podstawie wniosków z pracy szkoły, monitorowanie.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
  Starogród, 86-200 Chełmno1
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć